جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
اطلاعيه دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي در خصوص:

تاريخ ثبت نام در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - کاربردي 96

۱۳۹۶/۰۳/۲۹

 بدين وسيله به اطلاع کليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شرکت در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي– کاربردي استان تهران (موضوع فراخوان متقاضيان جذب تدريس در دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي بهمن ماه سال 1395 و قبل از آن) مي‌رساند که براي ادامه روند ثبت‌نام و شرکت در اين آزمون، از روز دوشنبه مورخ 29/3/1396 لغايت روز يکشنبه 4/4/96 منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و در صورتي که رشته تحصيلي آنها متناسب با رشته هاي مورد نياز اعلام شده در جدول ذيل است، نسبت به تکميل فرايند ثبت‌نام اقدام نمايند.

لذا ضرورت دارد که کليه متقاضيان، در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون وفراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نياز، نسبت به ثبت‌‌نام در آزمون فوق اقدام نمايند.
داوطلبان بايد با توجه به مندرجات جدول ذيل همين اطلاعيه و با عنايت به نوع مدرک و رشته تحصيلي، نسبت به انتخاب يک عنوان رشته تحصيلي اقدام نمايد.
شرايط عمومي:
1-        تدين به دين مبين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2-        تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3-        التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
4-        داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم از خدمت در زمان ثبت نام. کارت يا برگ معافيت موقت و هرگونه گواهي صادره به صورت موقت قابل قبول نيست (ملاک محاسبه تاريخ 31/06/1396 است).
5-        عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان.
6-        عدم سابقه محکوميت جزايي مؤثر.
7-        نداشتن منع استخدام به موجب آراء مراجع قضايي.
شرايط اختصاصي:
1- سن متقاضيان شرکت کننده در اين فراخوان تا تاريخ 31/6/1396 حداقل 28 سال و حداکثر70 سال تمام تعيين مي‌گردد.
2- دارا بودن مدرک کارشناسي‌ارشد و بالاتر
3- مطابقت داشتن رشته فارغ‌التحصيلي متقاضيان با عناوين رشته‌هاي تخصصي مورد نياز دانشگاه مندرج در جدول ذيل اين اطلاعيه.
4-ثبت‌نام متقاضيان داراي معلوليت‌هاي جسمي-حرکتي، نابينا و کم بينا در اين آزمون، بلامانع است.
تذکر مهم: اين فراخوان فقط مختص متقاضيان استان تهران است.
لازم به تاکيد است آن دسته از متقاضياني که فاقد شرايط عمومي و اختصاصي مذکور باشند، حق شرکت در اين آزمون را ندارند و بديهي است که حتي در صورت کسب نمره علمي لازم، از ادامه مراحل جذب و صدور گواهي تدريس آنها جلوگيري به عمل خواهد آمد.
مراحل ثبت‌نام:
-         مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني فوق و تکميل فرم تقاضانامه الکترونيکي.
-          ارسال عکس: داوطلب بايد يک قطعه عکس پرسنلي با مشخصات ذيل اسکن نموده و در قسمت مربوط بارگذاري نمايد.
·            عکس 4×3 که در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ).
·            عکس اسکن شده بايد با فرمت jpg  باشد.
·            اندازه عکس اسکن شده بايد حداقل 300×200 پيکسل و حداکثر 400×300 پيکسل باشد.
·            تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
·            حجم فايل ذخيره شده عکس نبايد از 70 کيلو بايت بيشتر باشد.
·            حاشيه هاي زايد عکس اسکن شده بايد حذف شده باشد.
·            حتي الامکان عکس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
تبصره 1: اسکنعکسازرويکارت‌هايشناسايي (کارتملي،شناسنامهو...) قابلقبولنيستوداوطلبانلازماست کهاز اصلعکسخود مطابقبا توضيحاتفوق،اقدام به اسکن نمايند.
تبصره 2: عکسخواهرانبايدباحجابوصورتکاملآنانمشخصباشد.
تبصره 3: در صورتارسالعکسغيرمعتبر،ثبت‌نامداوطلبباطلشدهوحقشرکتدرآزمونازويسلبمي‌گردد.
تذکر 1: به داوطلبان تاکيد مي‌گردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامي، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عکس داوطلب ديگري به جاي عکس شما ارسال نگردد. بديهي است که در صورت ارسال عکس اشتباه، عواقب آن به عهده شخص وي خواهد بود.
تذکر 2: داوطلبانتوجهداشتهباشند کهاسکنعکسوارايهاطلاعاتصحيح،تضمينيخواهدبودتاداوطلب بدونهيچمشکلي،نسبتبهدريافتکارتورود بهجلسهآزموندرزمانمقرراقدامنمايد.
 پرداخت وجه ثبت نام:
متقاضيان واجد شرايط، به منظور ثبت‌نام در اين آزمون بايد از روز دو‌شنبه مورخ 29/3/1396 لغايت روز يکشنبه مورخ 4/4/1396 با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني:  www.sanjesh.org مبلغ 000/700 (هفتصد هزار) ريال را به عنوان هزينه ثبت‌نامبهصورتالکترونيکيوبا استفاده ازکارت‌هايبانکيمتصلبهشبکهشتاب پرداخت، ونسبتبه تکميلتقاضانامهثبت‌ناموارايهاطلاعاتموردنيازاقدامنمايند.
توضيح 1: مدت زمان فوق به هيچ عنوان تمديد نمي‌شود و متقاضيان بايد در مدت زمان تعيين شده، نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و از موکول نمودن ثبت‌نام به روزهاي پاياني خودداري نمايند.
توضيح 2: ثبت‌نام زماني تکميل مي‌گردد که مراحل با موفقيت انجام شده و کد پي‌گيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام شود. (متقاضيان شرکت در آزمون، بايد پس از پايان ثبت‌نام، کد پي‌گيري خود را يادداشت و تا پايان مراحل نزد خود نگهداري نمايند).
توضيح 3: به ثبت‌نام‌هاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ‌گونه مسؤوليتي متوجه سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمي - کاربردي نخواهد بود و وجوه پرداختي افراد فاقد شرايط نيز عودت داده نخواهد شد.
تذکرمهم: شرکت در اين آزمون و ثبت نام تکميلي و قبولي در آن، هيچ‌گونه تعهد استخدامي يا جذب را براي اين دانشگاه نخواهد داشت؛ لذا افرادي که حدنصاب لازم را در آزمون کتبي کسب نمايند، براي مراحل انجام مصاحبه و بررسي مدارک به تعداد مورد نياز واجدان شرايط معرفي مي‌شوند. اين افراد با درخواست مراکز تحت پوشش دانشگاه جامع علمي- کاربردي مي‌توانند به صورت حق‌التدريس، تدريس نمايند. بديهي است درصورتي که اطلاعات اعلام شده از سويداوطلبان،مغايرباشرايطمندرجدراينآگهي باشد،درهرمرحلهازآزمون،اعلامنتايجاوليه،مصاحبهوحتيدرصورتپذيرشنهايي،داوطلبحذفشدهوحقهيچ‌گونهاعتراضيندارد.
زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت کارت شرکت در آزمون:
کارت شرکت در آزمون، از روز چهار‌شنبه مورخ 4/5/1396 براي مشاهده و پرينت روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني فوق قرار خواهد گرفت و آزمون نيز در روز جمعه مورخ 6/5/1396 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون، روي کارت شرکت در جلسه آزمون درج شده و هنگام پرينت کارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.
مواد آزمون  (کتبي) عبارتند از:
رديف
نام درس
منابع امتحاني
1
تکنولوژي آموزشي
مباني نظري تکنولوژي آموزشي- هاشم فردانش-انتشارات سمت1387
2
سنجش و ارزشيابي تحصيلي
اندازه گيري سنجش و ارزشيابي- علي اکبرسيف- نشردوران1383
3
روش‌ها و فنون تدريس
مهارت‌هاي آموزشي پرورشي (جلداول)- حسن شعباني- انتشارات سمت 1394
 
تذکرات :
1- پس از برگزاري آزمون کتبي و استخراج نتايج اوليه، از بين دارندگان نمره حدنصاب، اسامي چندبرابر ظرفيت استخراج و براي مرحله مصاحبه معرفي خواهند شد.
2- قبل از ثبت‌نام مندرجات اطلاعيه موجود در سايت با دقت مطالعه شود.
3- اين آزمون مربوط به متقاضيان استان تهران است.
 4- انتخاب نهايي پذيرفته‌شدگان آزمون، پس از طي مراحل گزينشي، مصاحبه و بررسي مدارک ميسر بوده و اسامي پذيرفته‌شدگان از طريق پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه جامع علمي-کاربردي به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
5- لازم به ذکر است که صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تاييد اطلاعات ارسالي نيست و حقي براي داوطلب ايجاد ننموده و مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسي خواهد شد.
جدول رشته‌هاي مورد تقاضا در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي
کد رشته
عنوان رشته مدرس (رشته تحصيلي مورد تقاضا براي تدريس)
تعداد
111
اطلاعات و حفاظت اطلاعات
2
112
ايران شناسي-کليه گرايش‌ها
5
113
ايمني صنعتي-ايمني، بهداشت و محيط زيست
3
114
پدافند غيرعامل
8
115
پيراپزشکي-آناتومي
1
116
پيراپزشکي-ژنتيک
1
117
پيراپزشکي-فيزيوتراپي
3
118
پيراپزشکي-فيزيولوژي
2
119
پيراپزشکي-کاردرماني
1
120
پيراپزشکي-گفتاردرماني
1
121
تربيت بدني و علوم ورزشي-کليه گرايش‌ها
26
122
تغذيه
3
123
حقوق-کليه گرايش‌ها
45
124
خدمات بهداشتي و درماني
3
125
داروسازي
10
126
شهرسازي
20
127
طراحي پارچه و لباس
10
128
طراحي شهري- طراحي شهري
10
129
طراحي صنعتي
2
130
علوم زمين- زمين شناسي
1
131
علوم سياسي و روابط بين الملل- روابط بين الملل
1
132
علوم سياسي و روابط بين الملل-  علوم سياسي
1
133
علوم مديريت بهداشت و سلامت در بلايا
4
134
علوم و صنايع غذايي
10
135
علوم و مهندسي محيط زيست-کليه گرايش‌ها
3
136
برنامه ريزي شهري،منطقه‌اي و مديريت شهري-برنامه ريزي شهري
1
137
برنامه ريزي شهري،منطقه‌اي و مديريت شهري-مديريت شهري
5
138
حسابداري کليه گرايش‌ها
30
139
روان‌شناسي-روانشناسي باليني
7
140
روان‌شناسي-روانشناسي تربيتي
3
141
روان‌شناسي-روان‌شناسي صنعتي و سازماني
2
142
روان‌شناسي-روان‌شناسي عمومي
7
143
روان‌شناسي-روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي
7
144
زيست شناسي کليه گرايش‌ها
15
145
علم اطلاعات و دانش شناسي-علوم کتابداري و اطلاع رساني
3
146
علم اطلاعات و دانش شناسي-مديريت اطلاعات
1
147
علوم اجتماعي کليه گرايش‌ها
30
148
علوم ارتباطات اجتماعي- کليه گرايش‌ها
41
149
علوم تربيتي-آموزش و پرورش ابتدايي
2
150
علوم تربيتي-برنامه ريزي آموزشي
4
151
علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي
4
152
 علوم تربيتي-تکنولوژي آموزشي
3
153
 علوم تربيتي-مديريت آموزشي
6
154
 علوم تربيتي-مديريت و برنامه ريزي  آموزش عالي
3
155
 علوم جغرافيايي-جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
2
156
 علوم جغرافيايي-جغرافيا و برنامه ريزي شهري
11
157
 علوم جغرافيايي-جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
20
158
 علوم جغرافيايي-جغرافياي سياسي
2
159
 علوم سياسي و روابط بين الملل-روابط بين الملل
15
160
 مديريت-مديريت اجرايي-MBA
22
161
 مديريت-مديريت بازرگاني-بازاريابي
20
162
 مديريت-مديريت بازرگاني-کارآفريني
25
163
 مديريت-مديريت بحران
20
164
 مديريت-مديريت تکنولوژي-سياست‌هاي تحقيق و توسعه
1
165
 مديريت-مديريت در سوانح
15
166
 مديريت-مديريت دولتي-مديريت تحول
7
167
 مديريت-مديريت دولتي-مديريت رفتار سازماني
5
168
 مديريت-مديريت صنعتي
15
169
 مديريت-مديريت مالي
10
170
 مديريت-مديريت مالي-بيمه
11
171
 مديريت-مديريت هتلداري
20
172
 مديريت کسب و کار و امور شهري-مديريت کسب و کار-بازاريابي
10
173
 مديريت کسب و کار و امور شهري-مديريت کسب و کار-مديريت کسب و کار
10
174
 معماري- معماري داخلي
6
175
 معماري- مهندسي معماري
23
176
 معماري- مهندسي معماري منظر
3
177
 مهندسي برق- مهندسي پزشکي-بيومکانيک
3
178
 مهندسي برق- مهندسي پزشکي-کليه گرايش‌ها
13
179
 مهندسي برق- مهندسي راه آهن برقي
5
180
 مهندسي عمران- حمل و نقل
7
181
 مهندسي عمران- مهندسي عمران-آب
1
182
 مهندسي عمران- مهندسي عمران-راه و ترابري
3
183
مهندسي عمران-نقشه برداري- سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي
2
184
 مهندسي عمران- مهندسي عمران-سازه
5
185
 مهندسي عمران-مهندسي عمران- مديريت ساخت
1
186
 مهندسي عمران-مهندسي نقشه برداري- سنجش از دور
1
187
 مهندسي مکانيک-مهندسي پزشکي-بيومکانيک
3
188
 مهندسي مکانيک-مهندسي پزشکي-کليه گرايش‌ها
4
189
 مهندسي مکانيک-مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
4
190
 مهندسي مکانيک-مهندسي مکانيک-خودرو
1
191
مهندسي مکانيک خودرو-طراحي سيستم هاي تعليق ترمز و فرمان خودرو
3
192
 مهندسي مکانيک-مهندسي مکانيک-ساخت و توليد
10
193
 مهندسي مکانيک-مهندسي مکانيک-سيستم محرکه خودرو
3
194
 مهندسي مکانيک-مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي
4
195
 مهندسي مکانيک-مهندسي مکانيک-کليه گرايش‌هاي خودرو
2
196
 مهندسي مواد و متالورژي- کليه گرايش‌ها
8
197
 مهندسي هوافضا- کليه گرايش‌ها
3
198
 هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي- پژوهش هنر
20
199
 هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي- هنر اسلامي
8
200
 هنرهاي تصويري و طراحي- ارتباط تصويري
15
201
 هنرهاي تصويري و طراحي- تصويرسازي
20
202
 هنرهاي تصويري و طراحي- عکاسي
10
203
 هنرهاي تصويري و طراحي- نقاشي
10
204
 هنرهاي موسيقي- کليه گرايش‌ها
20
205
 هنرهاي نمايشي و سينما- ادبيات نمايشي
5
206
 هنرهاي نمايشي و سينما- بازيگري
3
207
 هنرهاي نمايشي و سينما- توليد سيما
2
208
 هنرهاي نمايشي و سينما- کارگرداني نمايش
5
209
محيط زيست- کليه گرايش‌ها
5
210
مددکاري اجتماعي
6
211
مديريت جهانگردي
10
212
مديريت دفاعي
16
213
مرمت و احياي ابنيه و بافت‌هاي تاريخي- کليه گرايش‌ها
3
214
مشاوره- توانبخشي
5
215
منابع طبيعي- چوب-صنايع خمير و کاغذ
3
216
مهندسي برق- الکترونيک
20
217
مهندسي برق- قدرت
10
218
مهندسي برق- مخابرات
10
219
مهندسي بهداشت حرفه‌اي
5
220
مهندسي پليمر-کليه گرايش‌ها
3
221
بهداشت،ايمني و محيط زيست(HSE)
5
222
مهندسي شيمي-کليه گرايش‌ها
5
223
مهندسي صنايع- بهينه سازي سيستم‌ها
7
224
مهندسي صنايع- سيستم‌هاي کلان اقتصادي اجتماعي
7
225
مهندسي صنايع-کيفيت و بهره وري
7
226
مهندسي صنايع-مديريت سيستم و بهره وري
7
227
مهندسي صنايع-مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي
7
228
مهندسي طراحي محيط زيست-کليه گرايش‌ها
2
229
مهندسي کامپيوتر-کليه گرايش‌ها
20
230
مهندسي نساجي-کليه گرايش‌ها
10
مجموع
1000
 

معاونت نظارت وسنجش دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.