دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
اخبار:

ضوابط و مقررات آموزشي دانشجويان دوره دکتري دانشگاه آزاد اعلام شد

۱۳۹۶/۰۷/۱۷

بر اساس بخشنامه جديد دوره دکتري دانشگاه آزاد اسلامي، ضوابط و مقررات آموزشي دانشجويان اين دوره اعلام شد.
بخشنامه جديد دوره دکتري دانشگاه آزاد، با هدف ارتقاء سطح کيفي فعاليت‌هاي آموزشي اين دانشگاه تدوين و به واحدهاي دانشگاه ابلاغ شده است.
در اين بخشنامه تاکيد شده است که واحد دانشگاهي موظف است برنامه درسي مصوب را براي دوره‌اي که در آن با مجوز دانشگاه دانشجو پذيرفته است، اجرا کند.
هر نيمسال تحصيلي هجده هفته، شامل شانزده هفته آموزش و دو هفته ارزشيابي پايان نيمسال است.
مدت مجاز تحصيل در دوره دکتري تخصصي، حداقل شش نيمسال و حداکثر هشت نيمسال تحصيلي است.
در صورتي که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، واحد دانشگاهي اختيار دارد که به پيشنهاد استاد/ استاد راهنما، مدت تحصيل را حداکثر تا دو نيمسال تحصيلي افزايش دهد. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود، پرونده وي براي تصميم‌گيري در خصوص ادامه تحصيل به کميسيون موارد خاص ارجاع مي‌شود.
تعداد واحدهاي دوره دکتري ۳۶ واحد است که از اين تعداد، ۱۵ تا ۱۸ واحد آن واحدهاي درسي و ۱۸ تا ۲۱ واحد پژوهشي است که در برنامه درسي مصوب هر رشته لحاظ مي‌شود.
دانشجوي دوره دکتري تخصصي موظف است که در هر نيمسال تحصيلي حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ واحد درسي از دروس مصوب سرفصل رشته (با احتساب دروس جبراني) را انتخاب و ثبت‌نام کند؛ مگر آنکه کمتر از ۶ واحد درسي باقي مانده داشته باشد.
براي ارتقاء سطح آموزشي دانشجويان دوره دکتري، گذراندن دروس جبراني به تعداد ۴ تا ۱۰ واحد درسي در نيمسال اول تحصيل يا حداکثر نيمسال دوم تحصيل الزامي است.
دروس جبراني مشترک گذرانده شده براي تمام پذيرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون دوره دکتري تخصصي با رعايت ضوابط ياد شده در مصوبه ۱۶ آذرماه سال ۹۵ شوراي برنامه آموزشي و درسي دانشگاه انجام مي‌شود.
پذيرفته شدگان با آزمون، که در برخي از دروس امتحاني خود در آزمون دکتري تخصصي نمره خام کمتر از ۳۳/۳۳ يا نمره آزمون (درج شده در کارنامه) آنها کمتر از ۵۰ درصد نمره کل (۵۰۰۰) کسب کرده‌اند، لازم است مطابق نظر گروه تخصصي، از دروس مرتبط با دوره کارشناسي‌ارشد به ميزان ۶ واحد (علاوه بر دروس جبراني مشترک) را به عنوان دروس جبراني بگذرانند.
پذيرفته شدگان بدون آزمون دوره دکتري تخصصي، بايد در صورت تشخيص گروه آموزشي، از دروس مرتبط با دوره کارشناسي‌ارشد به ميزان حداکثر ۶ واحد درسي (علاوه بر دروس جبراني مشترک) را به عنوان دروس جبراني بگذرانند.
به ازاي هر ۱۰ واحد جبراني، يک نيمسال تحصيلي به مدت مجاز تحصيل دانشجو افزوده مي‌شود.
کسب نمره قبولي ۱۴ در دروس جبراني الزامي است، و نمره مذکور در ميانگين نيمسال و ميانگين کل دانشجو محاسبه نمي‌شود.
محتواي دروس جبراني به تشخيص شوراي گروه آموزشي خواهد بود.
دانشجو مي‌تواند حداکثر براي دو نيمسال تحصيلي با کسب موافقت واحد دانشگاهي، از مرخصي تحصيلي استفاده کند. درخواست مرخصي تحصيلي بايد قبل از شروع ثبت‌نام در هر نيمسال تحصيلي به واحد دانشگاهي تسليم و موافقت واحد دانشگاهي کسب شود. موافقت واحد دانشگاهي با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي‌گيرد و منوط به اين است که ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود.
براي ورود به مرحله ارزيابي جامع، کسب ميانگين کل حداقل ۱۶ از تمام واحدهاي آموزشي دوره الزامي است. همچنين، اخذ نمره قبولي در آزمون زبان خارجي (ترجيحاً زبان انگليسي) که بيش از سه سال از اخذ آن نگذشته باشد، الزامي است.

حداقل نمره قبولي در ارزيابي جامع ۱۶ است؛ در غير اين صورت، دانشجو مجاز است که صرفاً يک بار ديگر در ارزيابي جامع شرکت کند و آن را با موفقيت بگذراند؛ والّا پرونده دانشجو براي تصميم‌گيري در خصوص امکان شرکت مجدد در ارزيابي جامع، به کميسيون موارد خاص دانشگاه (سازمان مرکزي) ارجاع مي‌شود. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.