شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

کارت آزمون استخدامي پزشکان متخصص در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي در سال 96

۱۳۹۶/۱۰/۱۱

بدين‌وسيله به اطلاع کليه داوطلبان متقاضي شرکت در آزمون استخدامي پزشکان متخصص دردانشگاه­هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال 1396 که در تاريخ مقرر(در محدوده زماني 25/8/96 تا1/9/96) در آزمون مذکور ثبت‌نام نموده‌اند، مي‌رساند که آزمون ذي‌ربط، صبح روز جمعه مورخ 22/10/96 در 5 شهرستان کشور به شرح جدول شماره يک مندرج در اين اطلاعيه برگزار مي‌شود.

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت کارت شرکت در آزمون
لينک مربوط به کارت و برگ راهنماي شرکت در آزمون، از روز سه‌شنبه 19/10/96 روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و متقاضيان مي‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهيه پرينت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و همچنين اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عکسدار و ارايه آن الزامي است.
ب‌ - در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است که به شرح زير اقدام نمايند:
1ـ چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي  1، 2، 4، 5 ، 6 ، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 18 و 19 (شامل: نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، کدملي، سهميه 25 درصد ايثارگران، سهميه 5 درصد ايثارگران، داوطلب بومي، حالت بومي، نوع بومي، وضعيت فعلي طرح مشمولان قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان، تاريخ فارغ‌التحصيلي، معدل آخرين مقطع تحصيلي) کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد، لازم است که براي اصلاح مورد يا موارد مذکور، حداکثر تا تاريخ 22/10/96 منحصراً به سايت اين سازمان به نشاني فوق در قسمت ويرايش اطلاعات مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نماييد، و در صورتي که نسبت به بندهاي 3، 7، 8، 9، 16، 17و21 (جنس، دين، معلول عادي، نيازمند منشي، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلي و اولويت انتخابي) معترض هستيد، ضروري است که در روز پنج‌شنبهمورخ 21/10/96 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 با همراه داشتن مدارک مربوطه (کارت ملي و اصل شناسنامه عکسدار) به نماينده اين سازمان مستقر در  باجه رفع نقص حوزه مربوطبر اساس جدول شماره 2 اطلاعيه پرينت کارت شرکت در آزمون مندرج در سايت سازمان مراجعه نماييد؛ در غير اين صورت، مطابق ضوابط عمل خواهد شد.
تذکر مهم در خصوص سهميه 25 درصد ايثارگران: داوطلب گرامي متقاضي استفاده از سهميه 25 درصد ايثارگران توجه داشته باشند که سهميه مندرج روي کارت شرکت در آزمون آنها بر اساس اطلاعات تکميلي مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام (خوداظهاري) در نظر گرفته شده است و درصورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه مورد نظر در مراحل بعدي براي آنها اعمال مي‌گردد؛ در غير اين صورت، با سهميه آزاد گزينش خواهند شد.
2- چنانچه عکس الصاقي به کارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته باشد، لازم است که شخص داوطلب همراه با دو قطعه عکس و کارت ملي يا شناسنامه عکسدار براي اصلاح کارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص مراجعه نمايند؛ در غير اين صورت، فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
3- چنانچه عکس روي کارت داوطلب، داراي اشکالاتي از جمله فاقد مهر بودن، واضح نبودن عکس يا اشتباه عکس باشد، ضروري است که ضمن همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون، دو قطعه عکس 4×3 و کارت ملي يا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده اين سازمان در باجه‌ رفع نقص مراجعه نمايند و موضوع را پي‌گيري نموده تا مشکل برطرف گردد؛ در غير اين صورت، فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
4- چنانچه شماره داوطلبي شما، چه به صورت عددي يا به صورت حروف، ناخواناست، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص مراجعه نماييد و موضوع را پي‌گيري نموده تا مشکل برطرف گردد.
ضمناً ساير اطلاعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر داوطلب، بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام، که از سوي خود داوطلب تکميل گرديده، در نظر گرفته شده است.
تذکر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون، از برگ راهنماي شرکت در آزمون که روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.
ج - آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون
در صورت بروز اشکال در تهيه پرينت کارت شرکت در آزمون يا مشاهده مغايرت در اطلاعات مندرج در کارت ورودي با اطلاعات ثبت‌نامي يا هر يک از موارد مندرج در بند «ب» فوق، داوطلبان مي‌توانند از ساعت 8:30 الي12:00 صبح و 14:00 الي 17:00 روز پنج‌شنبه مورخ 21/10/96 به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (مطابق جدول شماره 2 ذيل) مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالي کارت خود اقدام نمايند.
د- زمان و محل برگزاري آزمون
آزمون کليه داوطلبان، صبح روز جمعه مورخ 22/10/96 برگزار مي‌گردد و فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:30 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم­ساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد؛ لذا کليه داوطلبان بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي، در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند. ضمناً آدرس محل برگزاري آزمون روي پرينت کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.
هـ - تذکرهاي‌ مهم‌
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عکسدار الزامي است.
2- در ورودي ِحوزه­هاي امتحاني راس‌ ساعت‌ 08:00 (هشت) بسته خواهد شد؛ لذا داوطلبان لازم است که قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه امتحاني خود حاضر باشند.
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون، بايد، علاوه بر پرينت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سياه نرم پر رنگ، مداد تراش، مداد پاک کن و يک سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
4- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارايه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارايه مدارک امتحاني، ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.
5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي، از جمله کيف دستي، ساک دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اکيداً خودداري نمايند. بديهي است که به همراه داشتن هر کدام از وسايل مندرج در اين بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذي‌ربط بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري رفتار خواهد شد.
در خاتمه اضافه مي‌نمايد که داوطلبان در صورت لزوم مي‌توانند سؤال يا سؤالات خود را در اين خصوص، از اين تاريخ لغايت روز پنج­شنبه 21/10/96، همه روزه در وقت اداري با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان يا شماره ‌تلفن ‌42163-021  در ميان بگذارند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
 
جدول شماره 1- شهرستان محل برگزاري آزمون  استخدامي پزشکان متخصص وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکي  سال 1396 
 بر اساس استان محل اقامت داوطلبان
 
استان محل برگزاري
 
نام شهرستان محل برگزاري آزمون
 
استان محل اقامت
آذربايجان شرقي(10)
تبريز (1012)
کليه داوطلبان استان‌هاي آذربايجان شرقي(10)، آذربايجان غربي(11) و اردبيل (12)
اصفهان (13)
اصفهان (1310)
کليه داوطلبان استان‌هاي اصفهان(13)، چهارمحال بختياري(17) و يزد(39)
تهران (16)
تهران (1607)
کليه داوطلبان استان‌هاي تهران(16)، خوزستان(21)، زنجان(22)، فارس(25)، قزوين(26)، قم(27)، کردستان(28)، کرمانشاه(30)،کهگيلويه و بويراحمد(31)، همدان(38)، البرز(40)، مرکزي(36)، کرمان(29)، لرستان(34)، ايلام(14)، بوشهر(15)، سمنان(23) و هرمزگان(37)
خراسان رضوي (19)
مشهد (1960)
کليه داوطلبان استان‌هاي خراسان رضوي (19)، خراسان شمالي(20)، خراسان جنوبي (18) و سيستان و بلوچستان(24)
مازندران (35)
بابلسر (3512)
کليه داوطلبان استان‌هاي مازندران(35)، گلستان(32) و گيلان(33)
 
 
 
 جدول‌ شماره 2-نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي کارت‌هاي شرکت درآزمون استخدامي پزشکان متخصص وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکي  سال 1396 
نام استان
 محل برگزاري
نام شهرستان
 محل برگزاري
محل رفع نقص کارت
نشاني باجه‌هاي رفع نقص
آذربايجان شرقي
تبريز
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز
تبريز: ميدان جهاد، نصف راه، انتهاي خيابان ورزش.
اصفهان
‌ اصفهان
دانشگاه اصفهان
اصفهان: ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، جنب معاونت آموزشي، ساختمان ستاد آزمون‌ها.
تهران
تهران
دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
تهران: ميدان فردوسي، خيابان انقلاب ، بين خيابان استاد نجات اللهي و سپهبد قرني، بن بست شاهرود.
خراسان رضوي
مشهد
دانشگاه فردوسي مشهد
مشهد: بلوار وکيل آباد،روبروي پارک‌ ملت، درِ شمالي دانشگاه فردوسي ، مديريت آموزشي دانشگاه.
مازندران
بابلسر
دانشگاه مازندران- بابلسر
بابلسـر: خيابان پاسداران، دانشگاه مازندران، سازمان مرکزي دانشگاه.

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.