شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

نحوة پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني در آزمون سراسري 1396

۱۳۹۶/۱۰/۱۸

در آزمون سراسري 1396، 167 هزار و 46 داوطلب گروه آزمايشي علوم انساني در جلسۀ آزمون حضور داشتند.
    در اين گروه، به جز درس فلسفه، در تمامي دروس، تعدادي از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند؛ در اين ميان، درس اقتصاد با 1531 داوطلبي که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، وضعيت بهتري نسبت به ساير دروس اين گروه آزمايشي دارد.
  از سوي ديگر، تعداد قابل توجهي از داوطلبان، به کمتر از 10 درصد سؤال‌هاي هر درس پاسخ صحيح داده‌اند؛ براي مثال، در درس زبان و ادبيات فارسي عمومي، تعداد 109 هزار و 687 داوطلب به کمتر از 10 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند؛ به عبارت ديگر، بيش از 65 درصد داوطلبان، دانش و آمادگي لازم را براي پاسخگويي به سؤال‌هاي اين درس نداشته‌اند.
مي‌خواهيم بگوييم که در آزمون سراسري سال 96، هيچ داوطلبي نمي‌توانست بر اساس شانس و اقبال نتيجه بگيرد؛ زيرا از يک سو، تعدادي از داوطلبان با آمادگي کامل در اين آزمون علمي شرکت جستند، و از سوي ديگر، نحوۀ طرح سؤال به گونه‌اي بوده است که داوطلباني که دانش و آمادگي لازم را نداشته‌اند، به تعداد اندکي از سؤال‌ها پاسخ صحيح داده، و حتي تعدادي از داوطلبان، پس از اعمال محاسبات، درصد منفي کسب کرده‌اند.
پس به هيچ وجه نمي‌توان به سؤال‌هاي آزمون سراسري در يک درس (حتي درس­هاي عمومي) به طور اتفاقي پاسخ داد و درصد خوب يا مثبتي نيز در آن درس کسب کرد. به همين دليل، از همين امروز، بي‌علاقگي، ضعف علمي يا زمان کم  را بهانه نسازيد و با برنامه‌ريزي، براي همۀ درس‌ها وقت بگذاريد و مطمين باشيد که مي‌توانيد به حداقلي از سؤال‌هاي هر درس پاسخ صحيح بدهيد و در آزمون سراسري نتيجه بهتري کسب کنيد.
هيچ درسي را رها نکنيد
در آزمون گروه آزمايشي علوم انساني سال 96 اگر داوطلبي فقط به 5 سؤال درس زبان خارجي پاسخ صحيح مي‌داد، و البته به هيچ يک از سؤال‌ها نيز پاسخ غلط نمي‌داد، از حدود 88 درصد داوطلبان در اين درس وضعيت بهتري داشت. آيا براستي نمي‌توان تنها به 5 سؤال از 25 سؤال زبان خارجي پاسخ صحيح داد؟!
 فقط به سؤال ­هايي که بلديد، پاسخ دهيد
هر يک از داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني آزمون سراسري سال گذشته، اگر فقط به سؤال­هاي ادبيات تخصصي پاسخ نمي‌دادند و نمرۀ منفي کسب نمي‌کردند، از بيش از 23 درصد داوطلبان اين رشته، در درس ادبيات تخصصي، جلوتر بودند؛ زيرا 38 هزار و 765 داوطلب گروه آزمايشي علوم انساني در سال گذشته در اين درس، نمرۀ منفي کسب کرده‌اند. 
واقعيت اين است که تعداد قابل توجهي از همين داوطلبان به برخي از سؤال­ ها پاسخ صحيح داده‌اند؛ اما چون به سؤال‌هايي که در آنها کاملاً مسلط نبوده نيز پاسخ داده‌اند، نمرۀ منفي کسب کرده‌اند؛ به عبارت ديگر، تعداد قابل توجه پاسخ‌هاي غلط آنها موجب شده است که تاثير پاسخ‌هاي صحيحشان نيز از بين برود.
مي­خواهيم بگوييم که آزمون سراسري، محل آزمون و خطا نيست و نبايد به سؤال‌ها به طور سرسري پاسخ داد يا به اميد شانس و اقبال، گزينه‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اگر اين روزها در درسي آمادگي نداريد، بايد در همين زمان باقي مانده، به مطالعه مبحث يا مباحثي از آن درس بپردازيد تا بتوانيد به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهيد؛ زيرا کسب نمره منفي، بسيار بدتر از به دست آوردن درصد صفر است.
نحوۀ پاسخگويي داوطلبان حاضر در جلسۀ آزمون سراسري 96
آمار ارايه شده در جدول‌هاي زير، تاييدي است بر اينکه کنکور، يک مسابقه است و قرار نيست که شما به همه سؤال‌هاي آن، پاسخ صحيح بدهيد؛ بلکه لازم است که در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتري داشته باشيد، و اين امر، بدون دقت و هوشمندي در پاسخگويي به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد.
در اين جدول، غير از داوطلباني که به تمامي سؤال‌ها پاسخ غلط داده و در نتيجه درصد 33- را کسب کرده و داوطلباني که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، ساير داوطلبان در گروه‌هاي 10 درصدي مورد بررسي قرار گرفته‌اند؛ يعني داوطلباني که به 90 تا 99/99 درصد سؤال‌هاي يک درس، پاسخ صحيح داده‌اند، در گروه100-90 درصد  آمده‌اند يا داوطلباني که به  99/9 درصد تا 0 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، در گروه 10-0 درصد محاسبه شده‌اند.
ذکر اين نکته مهم است که ميانگين ذکر شده هر سال يکسان نيست؛ براي مثال، در سال 92 در درس عربي تخصصي، 44داوطلب به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، اما در سال 95، 13 داوطلب، در سال 94، 175 داوطلب، و در سال 93، 27 داوطلب به 100 درصد سؤال‌هاي عربي تخصصي پاسخ صحيح داده‌اند؛ يا در سال 93، 86 داوطلب به 100 درصد سؤال‌هاي اقتصاد پاسخ صحيح داده‌اند، و در سال 94 در اين درس 15 داوطلب، و در سال 95، 123 داوطلب، و در سال 96، 1531 داوطلب به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند.
ميانگين و فراواني نمرات خام دروس عمومي شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  گروه آزمايشي علوم انساني

محدوده نمرات
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي
فرهنگ و معارف اسلامي
زبان خارجي
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
-33/33_-30
8
-32/8
4
-33/3
10
-32/4
5
-33/3
-30_-20
395
-23/5
168
-23/1
363
-23/1
198
-23/2
-20_-10
6964
-13/3
2200
-13/2
6336
-13/2
1997
-13/3
-10_0
38770
-4/2
22844
-3/5
38446
-4/1
23835
-3/1
0_10
63550
4/2
79415
4/0
66612
4/0
120859
1/3
10_20
28857
14/2
33924
14/1
25582
14/1
9894
13/9
20_30
16416
23/9
15858
23/7
13271
24/0
4495
23/8
30_40
6329
34/1
5417
34/0
6377
34/3
1987
34/1
40_50
3422
44/0
2972
44/1
4557
44/3
1432
44/3
50_60
1323
54/1
1683
54/4
2546
54/4
842
54/5
60_70
687
63/7
1278
64/2
1761
64/1
678
64/6
70_80
229
74/0
756
74/5
783
74/1
402
74/8
80_90
86
83/4
445
84/3
333
83/7
301
84/5
90_100
9
93/2
76
92/6
63
92/9
103
93/8
100درصد
1
100/0
6
100/0
6
100/0
18
100/0
کل
167046
7/8
167046
9/9
167046
8/7
167046
3/5
 
ميانگين و فراواني نمرات خام دروس اختصاصي شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  گروه آزمايشي علوم انساني
محدوده نمرات
رياضي
اقتصاد
ادبيات تخصصي
عربي تخصصي
تاريخ و جغرافيا
علوم اجتماعي
فلسفه و منطق
روان‌شناسي
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
تعداد
ميانگين
-33/33_-30
16
-33/2
151
-32/8
0
_
24
-32/7
0
_
19
-32/7
7
-32/7
14
-32/6
-30_-20
185
-25/3
965
-22/7
122
-24/0
219
-25/0
58
-23/8
276
-24/9
356
-22/9
139
-24/8
-20_-10
2291
-14/6
4609
-12/6
2658
-13/5
3509
-14/2
1890
-13/5
3337
-14/4
4402
-13/2
1997
-14/3
-10_0
28845
-3/3
18740
-3/8
35985
-3/4
33995
-4/1
23726
-3/5
27881
-4/0
47024
-3/8
13822
-4/2
0_10
116323
1/5
63960
2/1
81896
3/2
86281
2/5
73251
3/8
71720
2/7
90205
3/2
44363
3/3
10_20
11240
12/7
21012
14/1
27506
13/6
25246
13/3
39191
13/9
27469
13/6
18103
14/2
31128
14/0
20_30
3579
23/2
15084
24/1
10091
23/7
8626
23/4
16664
23/7
14596
23/6
4615
24/1
24682
23/9
30_40
1704
33/7
10441
34/6
4256
33/9
3615
33/6
6722
33/9
7853
33/8
1403
34/0
16988
33/9
40_50
1134
43/8
7386
44/8
2182
44/0
2007
43/8
3027
43/9
5238
43/8
579
43/8
12517
43/9
50_60
771
53/8
6701
54/9
1217
54/0
1304
54/0
1457
54/0
3446
53/9
248
54/0
9101
54/0
60_70
485
63/9
5909
65/4
622
64/1
911
63/9
680
63/8
2488
63/9
85
64/6
6892
63/9
70_80
273
73/5
4632
75/5
310
73/9
655
73/7
286
73/4
1481
73/7
16
74/5
3789
73/6
80_90
145
83/2
4406
85/5
155
83/6
438
83/7
82
82/6
921
83/7
3
85/2
1448
82/9
90_100
41
93/1
1519
92/4
42
92/7
160
93/3
10
92/1
252
93/0
0
_
158
92/5
100درصد
14
100/0
1531
100/0
4
100/0
56
100/0
2
100/0
69
100/0
0
_
8
100/0
کل
167046
2/9
167046
18/6
167046
6/6
167046
6/0
167046
9/7
167046
10/8
167046
3/0
167046
21/3
 
نفرات برتر کنکور چه درصدهايي مي‌آورند؟
 بي‌شک، دو درس ادبيات و عربي در رشته علوم انساني اهميت قابل توجهي دارند؛ زيرا اين دو درس، هم در دروس عمومي و هم در دروس اختصاصي ارايه مي­شوند و ضريب اين دو درس، در اکثر زير گروه‌هاي آزمايشي، قابل توجه است؛ اما با بررسي وضعيت نفرات برتر آزمون سراسري (200 نفر اول کشوري گروه آزمايشي علوم انساني) مي‌بينيم که اين دسته از داوطلبان، همۀ دروس آزمون سراسري را مطالعه کرده‌اند و ميانگين داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسري، به طور نسبي يکسان است.
در زير، ميانگين درصد 200 نفر اول کشوري گروه آزمايشي علوم انساني در تمامي دروس آزمون سراسري ارايه شده است. همچنين در هر درس، بهترين درصد و بدترين درصد در بين 200 نفر اول آمده است. توجه داشته باشيد که اين آمار، براي آزمون سراسري سال 1395 است و ميانگين ذکر شده  در هر سال تغيير مي‌کند.
 
درصد دروس گروه آزمايشي علوم انساني در بين رتبه‌هاي کشوري کمتر از 200
 
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي
فرهنگ و معارف اسلامي
زبان خارجي
رياضي
اقتصاد
ادبيات تخصصي
عربي تخصصي
تاريخ و جغرافيا
علوم اجتماعي
فلسفه و منطق
روان‌شناسي
ميانگين
72/0
82/2
78/7
58/9
69/2
94/5
81/1
87/3
61/9
85/9
53/5
79/5
کمترين درصد
12/0
54/7
34/7
0/0
5/0
46/2
35/6
46/7
-1/1
45/0
20/9
48/4
بيشترين درصد
100/0
100/0
100/0
100/0
100/0
100/0
100/0
100/0
100/0
100/0
88/9
100/0

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.