دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
از امروز آغاز مي‌شود:

انتخاب رشته آ‌زمون سراسري 97

۱۳۹۷/۰۵/۱۵

 اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1397، تاريخ، محل و نحوه توزيع دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2)، همچنين زمان و نحوه تکميل فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اينترنتي براي آن دسته از داوطلباني که  با توجه نتيجه کارنامه، مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در آزمون سراسري سال 1397  شده‌اند
ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1397 بدين وسيله به اطلاع کليه داوطلبان آزمون مذکور مي‌رساند که نتيجه اوليه اين آزمون به صورت کارنامه تهيه و روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به آدرس: www.sanjesh.org قرار گرفته است. هر يک از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1397 مي‌توانند به منظور اطلاع از نتيجه آزمون خود و مشاهده کارنامه نتايج اوليه و تهيه پرينت از آن، به پايگاه اطلاع‌رساني مذکور مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده، نام کاربري، رمز ورود و شماره شناسنامه يا شماره داوطلبي، نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه و سال تولد يا شماره پرونده، کد رهگيري و شماره شناسنامه اقدام نمايند.
ضمناً آن دسته از داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در اين آزمون شده‌اند، مي‌توانند براي دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) آزمون سراسري سال 97 و انتخاب رشته، به شرح ذيل اقدام نمايند.
1-   مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني  اين سازمان و تهيه پرينت دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) و بخش پيوست‌ها (شامل توضيحات و شرايط و ضوابط دانشگاه‌ها مؤسسات آموزش عالي)، دفترچه هر يک از گروه‌هاي آزمايشي و بخش پيوست‌ها به تفکيک از صبح روز سه‌شنبه مورخ 9/5/1397 روي پايگاه اطلاع‌رساني مذکور قرار گرفته است.
2-   دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي ( دفترچه شماره 2) اين آزمون از صبح روز سه‌شنبه مورخ 9/5/97 لغايت روز شنبه مورخ 20/5/97 در کليه باجه‌هاي روزنامه فروشي سراسر کشور توزيع مي‌گردد. آن دسته از داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گرديده‌اند، در صورت تمايل به دريافت دفترچه شماره 2، مي‌توانند با مراجعه به باجه‌هاي روزنامه فروشي شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ 000/15 (پانزده هزار) ريال بابت هر دفترچه به عنوان کارمزد توزيع دفترچه راهنماي انتخاب رشته، در مهلت معين نسبت به دريافت آن اقدام نمايند. لازم به تاکيد است که دفترچه مذکور رايگان بوده و بجز هزينه‌اي که براي کارمزد توزيع، تعيين گرديده، هزينه‌اي ديگري نبايد پرداخت گردد. لازم به توضيح است که متن مربوط به بخش پيوست‌ها (شامل توضيحات و شرايط و ضوابط دانشگاه‌ها مؤسسات آموزش عالي)، در داخل متن دفترچه چاپ شده موجود نيست و منحصراً به صورت اينترنتي از سايت اين سازمان قابل دريافت است.
3-   به اطلاع مي‌رساند که دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي براي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سال 1397 حاوي کليه شرايط و ضوابط اختصاصي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه، شبانه، مجازي، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد و کليه رشته‌هاي تحصيلي که پذيرش در آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي است، رشته‌هاي تحصيلي مؤسساتي که به روش نيمه‌متمرکز دانشجو مي‌پذيرند، دانشگاه پيام‌نور (آموزش از راه دور)، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و همچنين توضيحاتي دربارة نحوة تکميل فرم انتخاب رشته توسط داوطلباني که بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر يک از دوره‌هاي فوق‌الذکر هستند، همچنين نحوه مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور و نحوة تکميل نمودن فرم انتخاب رشته است.
4-   هر يک از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني، که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، بايد دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي ذي‌ربط را دريافت نمايند.
5-   هر يک از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني که بر حسب مورد، مجاز به انتخاب رشته از گروه آزمايشي هنر يا زبان‌هاي خارجي يا هم گروه هنر و هم زبان‌هاي خارجي هستند، علاوه بر دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي اصلي، يعني علوم رياضي و فني يا علوم تجربي يا علوم انساني، بايد دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي را  نيز دريافت نمايند.
6-   داوطلباني که منحصراً در گروه‌هاي آزمايشي هنر يا در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي يا در گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، بايد منحصراً دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي هنر و زبان‌هاي خارجي را دريافت نمايند.
7-   به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1397 از تاريخ انتشار نتيجه اوليه فرصت داده مي‌شود که ابتدا نسبت به تهيه و مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) گروه آزمايشي مربوط، توضيحات مندرج به بخش پيوست‌ها و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي (اين دستورالعمل از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دريافت است) اقدام نموده و کدرشته محل‌هاي مورد نظر خود را (برابر ضوابطي که در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گرديده) استخراج و به ترتيب تقدم علاقه مرتب نمايند و پس از آن، کدرشته‌هاي انتخابي خود را ابتدا در فرم پيش‌نويس مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج و پس از اطمينان از صحت کدرشته محل‌هاي انتخابي، به مدت شش روز (از روز دوشنبه 15/5/97 لغايت روز شنبه 20/5/97) براساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي با وارد کردن شماره پرونده، نام کاربري، رمز ورود و شماره شناسنامه يا شماره پرونده، کدرهگيري و شماره شناسنامه، کدرشته محل‌هاي تحصيلي مورد علاقه خود را از رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي مجاز يا گروه‌هاي آزمايشي مجاز در دوره‌هاي مختلف روزانه، شبانه، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، دانشگاه پيام‌نور ثبت نموده و نسبت به تکميل فرم مذکور در مدت زماني که در نظر گرفته شده است اقدام نمايند. بديهي است که پس از تاييد نهايي کدرشته‌هاي انتخابي از سوي داوطلب، شماره 15 رقمي از سوي سيستم به عنوان رسيد انتخاب رشته در اختيار داوطلب قرارداده خواهد شد. اين رسيد، پس از انجام کامل مراحل و ارسال اطلاعات، در يک صفحه مجزا ارايه مي‌شود. داوطلبان بايد توجه داشته باشند که فقط يک بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده مي‌شود. ضمناً پس از انتخاب رشته و دريافت رسيد 15 رقمي نيز داوطلبان مي‌توانند فرم انتخاب رشته خود را تصحيح و يا ويرايش نمايند.
 تذکرات مهم :
1- به داوطلبان توصيه مي‌گردد که پس از دريافت رسيد از بخش مشاهده اطلاعات، حتماً از فهرست کدرشته‌هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اينترنتي که بالاي آن رسيد 15 رقمي و شماره پرينت درج گرديده است، يک نسخه پرينت تهيه نموده و به دقت آن را بازبيني و مشاهده نمايند و در صورت مشاهده اشکال در کد رشته‌محل‌هاي درج شده در فرم انتخاب رشته، با مراجعه به بخش ويرايش فرم انتخاب رشته آن را اصلاح نمايند. ضمناً لازم است که داوطلبان، پرينت فهرست کدرشته محل‌هاي انتخابي را تا زمان اعلام نتايج نهايي نزد خود نگهداري نمايند.
2- داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته هستند، براي اينکه مراحل انتخاب رشته‌هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برسانند و مشکلي براي آنان به وجود نيايد، لازم است که اطلاعيه‌هاي اين سازمان، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و شرايط و ضوابط مؤسساتي را که به صورت شرايط خاص پذيرش مي‌نمايند و همچنين دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي را به دقت مطالعه نمايند.
3- کليه دانش آموزان دوره پيش‌دانشگاهي، به شرط قبولي و اخذ گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي، حداکثر تا پايان شهريور ماه 1397 حق انتخاب رشته خواهند داشت.
4- داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1397 مشمول توضيح ذيل، حق انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه آزمون سراسري سال جاري را ندارند و بديهي است که در غير اين ‌صورت، به عنوان متخلف تلقي مي‌شوند و برابر مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
4-1- پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه (اعم از متمرکز يا نيمه متمرکز، پذيرش با آزمون يا صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي) آزمون سراسري سال 1396، منحصراً براي شرکت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي، دوره‌هاي غير روزانه آزمون سراسري سال 1397، به شرط اينکه تا تاريخ 20/12/96 نسبت به انصراف قطعي اقدام نموده باشند و در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط از جمله مقررات نظام وظيفه، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون بوده‌اند؛ در غير اين صورت، مجاز به ثبت‌نام و شرکت  دراين آزمون نخواهند بود.
4-2- پذيرفته‌شدگاني که از سال 1363 به بعد دو بار در دوره‌هاي روزانه آزمون‌هاي سراسري  دانشگاه‌ها  و مؤسسات آموزش ‌عالي کشور پذيرفته شده‌اند، منحصراً براي شرکت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي غيرروزانه آزمون سراسري سال 1397 به شرط اينکه تا تاريخ 20/12/96 نسبت به انصراف قطعي اقدام نموده باشند و در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط، از جمله مقررات نظام وظيفه، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون بوده‌اند؛ در غير اين صورت، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در اين آزمون نخواهند بود.
5- بر اساس ضوابط آزمون سراسري سال 1397، منحصراً آن دسته از داوطلباني که داراي مدرک پيش‌دانشگاهي يا شاغل به تحصيل در دوره پيش‌دانشگاهي يا داراي مدرک کارداني (فوق ديپلم) بوده‌اند، يا حداکثر تا تاريخ 31/6/1397 نسبت به اخذ مدرک تحصيلي خود اقدام نمايند، حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون را داشتند. آن دسته از دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره کارداني که  تا تاريخ تعيين شده موفق به اخذ مدرک تحصيلي دوره کارداني (فوق ديپلم) نگردند، و همچنين آن دسته از داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه که به دوره پيش‌دانشگاهي راه نيافته‌اند، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1397 نبوده‌اند. بديهي است که اين افراد، چنانچه در آزمون شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته تلقي شده باشند، مجاز به تکميل فرم انتخاب رشته نيستند و در صورت تکميل فرم انتخاب رشته، از گزينش نهايي حذف مي‌شوند و برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره: داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1397 که ديپلم آنان کار دانش يا فني و حرفه‌اي نظام جديد است، طبق ضوابط، مجاز به شرکت در آزمون نبوده‌اند؛ مگر اينکه داراي مدرک فوق ديپلم بوده يا دوره پيش دانشگاهي را گذرانده باشند.
6- دانشجويان دوره روزانه (سنوات قبل) براي شرکت در آزمون، بايد، در صورت داشتن شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون، حداکثر تا تاريخ 20/12/96 از رشته‌اي که در آن مشغول تحصيل بوده‌اند، انصراف مي‌دادند؛ در غير اين صورت، حتي در صورت انصراف بعد از تاريخ 20/12/96، در صورت قبولي در اين آزمون، قبولي آنها باطل خواهد شد.
7- داوطلبان، در صورت مشاهده مغايرت در سهميه (براي داوطلبان متقاضي سهميه ايثارگران) يا درخواست اعمال سهميه ايثارگران، لازم است که حداکثر تا تاريخ 16/5/97 به ارگان‌هاي مربوط مراجعه و موضوع علت عدم تاييد سهميه يا درخواست اعمال سهميه را پي‌گيري نمايند. بديهي است که در صورت تاييد سهميه آنان از طرف ارگان ذي‌ربط و اعلام تاييد حداکثر تاتاريخ 20/5/97 به اين سازمان، سهميه آنان اعمال خواهد شد؛ در غير اين صورت، بعد از تاريخ مذکور (20/5/97) اقدامي درخصوص اعمال سهميه ايثارگران به عمل نخواهد آمد.
8- چنانچه مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم يا پيش‌دانشگاهي يا هر دوي آنها هستيد و در رابطه با عنوان ديپلم، سال اخذ ديپلم، نمرات سوابق تحصيلي ديپلم، عنوان پيش‌دانشگاهي، سال اخذ پيش‌دانشگاهي و نمرات سوابق پيش‌دانشگاهي مندرج در اين کارنامه، اشکالي مشاهده نموديد، لازم است که حداکثر تا تاريخ 16/5/97 با همراه داشتن کارنامه به منطقه آموزش و پرورش شهرستان مربوطه مراجعه کنيد بديهي است مواردي که ازطرف مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش و حداکثر تا تاريخ 20/5/97 تاييد و به اين سازمان اعلام گردد، اعمال خواهد شد؛ در غير اين صورت، اقدامي در اين زمينه به عمل نخواهد آمد.
داوطلبان گرامي، در صورت لزوم، مي‌توانند حداکثر تا تاريخ 17/5/97 سؤال يا سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني:  www.sanjesh.org مطرح کنند يا با تماس تلفني در ساعت اداري با شماره تلفن‌هاي: 42163-021 در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان اکيداً خودداري نمايند.

                                                                                                                                                  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.