شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

مصوبات سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 26/6/1397 براي آزمون سراسري 98 و 99

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

بدين‌وسيله به اطلاع تمامي داوطلبان آزمون سراسري سال‌هاي 1398 و 1399 مي‌رساند که بر اساس مصوبه سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 26/6/1397 شرايط آزمون سراسري به شرح ذيل است:
الف- آزمون سراسري سال 1398
1-   در سال 1398، سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سؤال) مطابق موارد ذيل انجام مي‌شود و ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشي قديم و جديد (3-3-6) ، سؤال يکسان طرح خواهد شد.
·يک آزمون (يک مجموعه سؤال) براي دانش‌آموزان نظام‌ قديم.
·يک آزمون (يک مجموعه سؤال) براي دانش‌آموزان نظام‌ جديد (3-3-6).
توجه: داوطلبان، با توجه به اينکه فارغ‌التحصيل نظام قديم يا نظام جديد آموزشي هستند، لزوماً بايد در آزمون مربوط به نظام آموزشي که در آن فارغ‌التحصيل شده‌اند، شرکت نمايند.
2-  نمرات دو گروه داوطلبان نظام قديم و نظام جديد تراز شده و گزينش به‌صورت رقابتي براساس نمره‌کل‌نهايي در زيرگروه مربوط و ساير شرايط و ضوابط آزمون سراسري انجام مي‌شود؛ به عبارت ديگر، ظرفيت مجزا براي داوطلبان نظام قديم و نظام جديد تخصيص داده نمي‌شود.
3- در آزمون سراسري سال 1398، ميزان تاثير سوابق تحصيلي، حداکثر 30 درصد است و 20 درصد با تاثير قطعي و 10 درصد با  تاثير مثبت اعمال مي‌شود؛ به ‌طوري ‌که:
 
الف- آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي، که ديپلم خود را سال 1398 و در نظام آموزشي جديد (3-3-6) اخذ نموده­ و امتحانات دروس پايه دوازدهم آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد 3-3-6) به ميزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب است که 20 درصد به صورت تاثير قطعي و 10 درصد به صورت تاثير مثبت در نمره‌کل نهايي آنان لحاظ ­مي‌شود.
ب-  آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي، که ديپلم خود را از سال 1384 الي 1397 اخذ نموده­اند و امتحانات يک‌ يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم - سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و داوطلبان داراي مدرک پيش‌دانشگاهي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر، که مدرک دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 90-91 اخذ نموده‌اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش‌دانشگاهي (پايه دوازدهم - سال آخر آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب است. در مجموع، ميزان تاثير سوابق تحصيلي حداکثر 30 درصد است که  20 درصد به صورت تاثير قطعي و 10 درصد به صورت تاثير مثبت در نمره‌کل نهايي آنان لحاظ ­مي‌شود؛ به عبارت ديگر، ميزان تاثير قطعي سوابق تحصيلي ديپلم حداکثر 67/16 درصد و ميزان تاثير قطعي سوابق تحصيلي پيش‌دانشگاهي حداکثر 33/3 درصد است، و در صورتي که سوابق تحصيلي تاثير مثبت داشته و باعث افزايش نمره کل شود، به تفکيک براي ديپلم حداکثر 33/8 درصد و براي پيش‌دانشگاهي حداکثر 67/1 درصد افزايش خواهد يافت. در صورت نداشتن تاثير مثبت، ملاک نمره کل حاصل از آزمون و ميزان تاثير قطعي سوابق تحصيلي ديپلم و پيش‌دانشگاهي (حداکثر به ميزان 20 درصد طبق موارد مذکور) خواهد بود.
ج- ساير ديپلمه‌ها (غير از بندهاي الف و ب) مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.
توجه 1: اطلاعات بيشتر درخصوص ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي، در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون سراسري ارايه مي‌شود.
 توجه 2: وزارت آموزش‌ و پرورش امکان جبران سوابق تحصيلي ديپلم و سوابق تحصيلي پيش‌دانشگاهي را برايفارغ‌التحصيلان دوره متوسطه نظام قبلي، که حداکثر تا سال 1397، مدرک ديپلم يا پيش‌دانشگاهي خود را اخذ کرده­اند، براي سال 1398 فراهم مي‌کند.
4-      عناوين دروس پايه­ دوازدهم دوره دوم متوسطه مرتبط با هر گروه آزمايشي آزمون سراسري، که وزارت آموزش و پرورش امتحان آنها را به صورت نهايي برگزار مي‌کند، پس از تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش، به منظور اعمال سوابق تحصيلي، اطلاع‌رساني خواهد شد.
 
5-      فهرست منابع سؤالات آزمون براي داوطلبان نظام قديم  و نظام جديد (3-3-6)  متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
6-       دانش‌آموزان ديپلم فني و حرفه‌اي و کار دانش مي‌توانند در آزمون سراسري شرکت کنند. اين دانش‌آموزان، در صورت تمايل به اعمال سوابق تحصيلي، بايد در امتحان نهايي دروس شاخه نظري گروه آزمايشي مربوط شرکت کنند؛ در غير اين صورت، مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند و نمره آزمون سراسري ملاک عمل است.
 
7-      معيار پذيرش براي رشته‌هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي، معدل کتبي پايه دوازدهم براي دانش‌آموزان نظام جديد (3-3-6)  و معدل کتبي ديپلم (سال يازدهم) براي دانش‌آموزان نظام قبلي است.
 
8-      دانش­آموزان داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي، که در گروه آزمايشي علوم‌انساني آزمون سراسري شرکت ­‌مي‌کنند، به جاي پاسخگويي به سؤالات دروس «تاريخ 1،2،3» و «عربي 1،2،3» دفترچه اختصاصي گروه علوم انساني، به سؤالات «تاريخ 1،2،3 اختصاصي» و «عربي 1،2،3  اختصاصي» که مربوط به دروس متوسطه ديپلم علوم و معارف اسلامي است، پاسخ ‌مي‌دهند. سؤالات ساير دروس امتحاني، همان سؤالات گروه آزمايشي علوم انساني خواهد بود.


 
ب- آزمون سراسري سال 1399
1- در سال 1399، فقط يک آزمون (يک مجموعه سؤال) براساس نظام جديد آموزشي (3-3-6) برگزار مي‌شود.
2- در آزمون سراسري سال 1399، ميزان تاثير سوابق تحصيلي، حداکثر 30 درصد با تاثير قطعي اعمال مي‌شود؛ به‌ طوري ‌که:
الف- آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي، که ديپلم خود را سال 1398 و بعد از آن در نظام آموزشي جديد (3-3-6) اخذ نموده­ و امتحانات دروس پايه دوازدهم آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه دوازدهم - سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد 3-3-6) به ميزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تاثير قطعي در نمره‌کل نهايي آنان لحاظ ­مي‌شود.
ب-  آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي، که ديپلم خود را از سال 1384 الي 1397 اخذ نموده­اند و امتحانات يک‌ يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم - سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تاثير قطعي، و براي داوطلبان داراي مدرک پيش‌دانشگاهي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر، که مدرک دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 90-91 اخذ نموده‌اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش‌دانشگاهي (پايه دوازدهم - سال آخر آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تاثير قطعي در نمره‌کل نهايي آنان لحاظ ­مي‌شود.
3- بندهاي 6 ، 7 و 8 مندرج در بند الف مربوط به آزمون سراسري سال 1398 در سال 1399 نيز برقرار است.
در پايان، خاطرنشان مي‌سازد که تمامي قوانين، مقررات، شرايط و ضوابطي (مانند سهميه‌بندي، بومي‌پذيري و ...) که در آزمون سراسري اجرا مي‌شود، مصوب مراجع ذي‌صلاح اعم از مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، و شوراي سنجش و پذيرش دانشجو است و سازمان سنجش آموزش کشور موظف به اجراي اين قوانين و مقررات است.
 
 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.