شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

برنامه مصاحبه اختصاصي و ساير مراحل گزينش معرفي‌‌شدگان‌ چند برابرظرفيت پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان 97

۱۳۹۷/۰۹/۱۲

 اعلام برنامه زماني انجام مراحل مصاحبه اختصاصي و ساير مراحل گزينش معرفي‌‌شدگان‌ چندبرابرظرفيت رشته‌‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلـي داراي شرايط خاص پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال 97 و همچنين اعلام زمان مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت عمومي از معرفي‌شدگان رشته‌ نيمه‌متمرکز آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان درآزمون‌ مذکور
پيرو اطلاعيه‌ مورخ 20/8/97، بدين‌‌وسيله‌ نظر متقاضيان مرحله تکميل ظرفيت رشته‌‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلـي داراي شرايط خاص پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و همچنين معرفي شدگان رشته‌ نيمه‌متمرکز آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي که در آزمون عملي رشته ذي‌ربط شرکت نموده‌اند، براي انجام مراحل مصاحبه و گزينش در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1397را ‌به‌ نکات زير معطوف‌ مي‌دارد:
الف) بر اساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزينش‌ رشته‌‌هاي‌ تحصيلي داراي شرايط خاص، افراد واجد شرايط در هر يک‌ از کدرشته‌هاي‌ شرايط خاص تا چند برابر ظرفيت‌ در هر کد رشته‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ کل‌ از بين‌ کليه داوطلباني‌ که‌ کدرشته‌ يا رشته‌هاي‌ مربوط را در مرحله تکميل ظرفيت انتخاب ‌نموده‌اند، مشخص و در روز چهارشنبه مورخ 7/9/97 از طريق سايت اين سازمان اعلام شده است.
ب) پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي متمرکز آزمون سراسري سال 97 چنانچه در رديف ‌معرفي‌شدگان ‌چند برابر ظرفيت هر يک ‌از رشته‌‌هاي‌ فرهنگيان در مرحله تکميل ظرفيت قرار بگيرند، در صورتي که براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه يا آزمون عملي رشته‌ يا رشته‌‌هاي‌ اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و به عنوان پذيرفته‌شده ‌نهايي‌ هر يک از رشته‌هاي تحصيلي‌ داراي شرايط خاص اعلام‌ قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي‌ قبلي آنان‌ در رشته‌ متمرکز لغو شده و بايد در رشته قبولي جديد ثبت‌نام و ادامه تحصيل نمايند. بديهي است که امکان بازگشت و ادامه تحصيل اين دسته از پذيرفته‌شدگان در رشته قبولي متمرکز قبلي، ميسر نيست؛ لذا داوطلبان گرامي لازم است که در اين خصوص، دقت و توجه لازم را به عمل آورند.
ج) داوطلباني که نسبت به انتخاب يک يا چند کدرشته محل در مرحله تکميل ظرفيت اقدام نموده‌اند، ولي در اين مرحله نسبت به معرفي آنان اقدام نگرديده است. اين دسته از داوطلبان، يا ضوابط مربوط به پذيرش در اين رشته‌ها را دارا نيستند و يا در مقايسه با ساير معرفي‌شدگان، فاقد حداقل نمره علمي لازم براي معرفي در اين مرحله هستند.
د) اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي متمرکز و نيمه متمرکز پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان، پس از انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش علمي نهايي، در دهه دوم دي ماه سال جاري از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
** انجام مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان، در دو بخش مجزا به شرح ذيل خواهد بود (معرفي شدگان دقت نمايند که در هر يک از مراحل مورد نظر، شرکت نمايند):
الف)نحوه تکميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت‌هاي عمومي گزينش :
توجه آن دسته از داوطلباني را که اسامي آنان در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت هر يک از رشته‌هاي تحصيلي پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تکميل ظرفيت قرار گرفته است، و همچنين معرفي‌شدگان رشته نيمه‌متمرکز را، که در آزمون عملي رشته ذي‌ربط شرکت نموده‌اند، به رعايت دقيق موارد ذيل معطوف مي‌دارد:
1- پس از تهيه نسخه پرينت فرم اطلاعات فردي (فرم شماره 1) مندرج در ذيل همين اطلاعيه، نسبت به تکميل دقيق آن و الصاق يک قطعه عکس اقدام و همراه تصوير صفحات شناسنامه و کارت ملي، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاريخ اعلام اسامي در سايت، با پست پيشتاز به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (جدول شماره 2 - نشاني و شماره تلفن هسته‌ها) پيوست اطلاعيه ارسال يا به صورت حضوري ارايه نمايند.
2- لازم است که در تکميل فرم مشخصات دقت کافي معمول گردد. بديهي است که مسؤوليت هرگونه نقص و نارسايي در تکميل فرم، به عهده داوطلب خواهد بود. 
3- تکميل نکردن فرم اطلاعات يا ارسال نکردن به موقع آن به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي مذکور بوده و برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
تذکر مهم: معرفي‌شدگان دقت نمايند که موظف هستند علاوه بر حضور در مصاحبه اختصاصي بر اساس استان بومي، طبق بخش «نحوه تکميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت هاي عمومي گزينش» حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از زمان انتشار فهرست اسامي معرفي شدگان، به منظور طي مراحل بررسي صلاحيت‌هاي عمومي گزينش به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (جدول پيوست که در سايت سازمان سنجش آمده است) با در دست داشتن فرم شماره (1) و ساير مدارک مربوط مراجعه نمايند.
4- حضور نيافتن در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به هر دليل، به منزله انصراف از تحصيل در رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي تلقي مي‌گردد و مسؤوليت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.
ب) اقـدامات لازم براي انجام فرايند گزينش و مصاحبه اختصاصي:
مصاحبه، جزيي از شرايط قانوني در مراحل آزمون سراسري براي پذيرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي است. انجام مصاحبه تخصصي صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اين اطلاعيه  امکان‌پذير است. ضمناً انجام مصاحبه مجدد يا تمديد مهلت اعلام شده، تحت هر شرايطي و به هيچ عنوان امکان پذير نخواهد بود. پذيرش دانشجو در مرحله تکميل ظرفيت و رشته‌هاي نيمه متمرکز آزمون سراسري سال 1397، منحصراً براي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و صرفاً براساس شرايط و ضوابط مندرج در صفحات 2 و 3 «بخش پيوست‌ها» دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397  و اطلاعيه  مورخ 20/8/1397 سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
1- جدول شماره (1) که در سايت سازمان سنجش آمده است، شامل: نام، نشاني و شماره تلفن مراکز مجري مصاحبه اختصاصي از معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي نيمه متمرکز و مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1397 در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران است که داوطلبان ضرورت دارد براي شرکت در مصاحبه تخصصي، در زمان مقرر در مراکز مجري حضور يابند.
تذکر: معرفي شدگان دقت نمايند چنانچه تغييري در مراکز مجري مصاحبه ايجاد گردد، متعاقباً از طريق اداره کل آموزش و پرورش استان بومي داوطلب اعلام خواهد شد.
2- از معرفي‌شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد که داراي شرايط و ضوابط اختصاصي مندرج در صفحه 2 و 3 بخش پيوست دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 و اطلاعيه­هاي اصلاحي بعدي سازمان سنجش آموزش کشور (کسب نمره علمي کل6500 و بالاتر در زيرگروه مربوط براي مجاز شدن در انتخاب رشته، داشتن حداقلمعدل کل 15در دوره متوسطه دوم (معدل سه پايه  اول، دوم و سوم)، بومي بودن در کد رشته محل انتخابي، برخورداري از سلامت کامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني براي حسن انجام وظيفه معلمي، داشتن حداکثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه «متولدان1/7/1375 به بعد») باشند؛ در غير اين صورت، انجام مصاحبه علمي ـ تخصصي، منتفي خواهد بود.
تبصره: حداقل معدل و حداکثر سن تحت هر شرايطي تغيير نخواهد کرد.
3- ويژگي­هاي جسماني معرفي­شدگان چند برابر بايد از سوي پزشک معتمد واجد شرايط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تاييد قرارگيرد؛ در غير اين صورت، انجام مصاحبه امکان پذير نخواهد بود.
4- موفقيت در مصاحبه اختصاصي و بررسي و تاييد صلاحيت‌هاي عمومي، به منزله قبولي فرد تلقي نمي‌گردد، بلکه کليه داوطلبان بايد واجد شرايط مصاحبه تخصصي و بررسي و تاييد صلاحيت‌هاي عمومي بوده و همچنين در گزينش نهايي، که براساس ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام مي­گردد، داراي بالاترين نمره علمي نهايي در مقايسه با ساير داوطلبان نيز باشند.
تبصره: داوطلبان معرفي شده، در صورت عدم تمايل به تحصيل در کد رشته محل انتخابي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مي‌توانند در زمان انجام مصاحبه، با ارايه درخواست کتبي، نسبت به انصراف از تحصيل در دانشگاه‌هاي مزبور اقدام نمايند يا در مراحل مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي شرکت ننمايند.
5- تغيير رشته و گرايش، تغيير اولويت، تغيير دوره تحصيلي، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه‌ها و بالعکس، در بدو  ورود يا در طول تحصيل، تحت هيچ شرايطي امکان‌پذير نخواهد بود.
6- تغيير سهميه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ايفاي تعهد، تحت هر شرايط، اعم از تاهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستي خانواده، فوت والدين، بيماري و ... ممنوع است.
7- محل تحصيل پذيرفته‌شدگان پس از ثبت‌نام قطعي، از سوي پرديس‌ها در واحدهاي تابعه (سطح استان) طبق جدول شماره (1) صفحه 3 بخش پيوست دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397 تعيين خواهد شد. 
تبصره 1 :در کلاس‌هايي که به حدنصاب لازم (حداقل 20 نفر) براي تشکيل در پرديس محل قبولي نرسد، دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابجايي پذيرفته‌شدگان در سطح پرديس‌هاي کشور اقدام خواهد نمود و پذيرفته­شدگان حق هيچ‌گونه اعتراضي را نخواهند داشت؛ در غير اين صورت، قبولي آنان «کان لم يکن» تلقي خواهد شد.
تبصره 2 :انتقال و جابجايي در بين پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان ممنوع است.
8- در پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان، براي رشته تحصيلي راهنمايي و مشاوره، صرفاً گرايش فعاليت‌هاي پرورشي، اجرا خواهد شد و فارغ التحصيلان به عنوان مربي امور تربيتي به کارگيري خواهند شد.
9- پذيرفته­شدگان متمرکز آزمون سراسري سال 1397 در هر يک از کدرشته­هاي تحصيلي بورسيه يا شرايط خاص، که به دستگاه­هاي اجرايي تعهد خدمت دارند، و همچنين پذيرفته­شدگان رشته­هاي تحصيلي دانشگاه­هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيدرجايي، که متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند، مجاز به ثبت­نام و شرکت در گزينش رشته­هاي تحصيلي مرحله تکميل ظرفيت نبوده‌اند؛ بنابراين، در صورت معرفي به آموزش و پرورش، از مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت­هاي عمومي حذف خواهند شد.
10- براي شرکت در مصاحبه ، به همراه داشتن اصل و تصوير مدارک (کارت ملي، شناسنامه، دفترچه درماني، در صورت وجود، ديپلم يا گواهي تاييد شده که معدل کل درآن قيد شده است) و يک قطعه عکس 4 ×3  که درسال جاري گرفته شده باشد (ترجيحاً عکسي که موقع ثبت‌نام در آزمون از طريق پست الکترونيکي به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است) الزامي است.
11- زمان مصاحبه اختصاصي معرفي شدگان: روز شنبه مورخ  17/ 9/ 1397 لغايت روز سه شنبه مورخ  27/ 9/1397  ( صبح از ساعت 8 تا 13 و بعد از ظهر14 تا  18) است.
تذکر:زمان دقيق انجام مصاحبه معرفي‌شدگان، از سوي پرديس مجري مصاحبه تعيين خواهد شد و معرفي‌شدگان لازم است که قبل از تاريخ  17/9/1397 از طريق سايت اينترنتي و تلفن پرديس مجري مصاحبه يا با مراجعه حضوري، از روز و زمان دقيق زمان مصاحبه خود مطلع شوند.
12- براساس جدول تعرفه‌هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هيات محترم وزيران در جلسه مورخ 19/9/1396 به شماره ابلاغي 118015/ت 54754 هـ مورخ 25/9/1396، هر يک از داوطلبان معرفي شده براي هزينه انجام فرايند مصاحبه، با رعايت موارد فوق، بايد مبلغ 000/270 (دويست و هفتاد هزار) ريال به حسابي که در زمان مصاحبه تخصصي اعلام مي‌گردد، واريز نموده و اصل فيش واريزي را به مرکز مجري مصاحبه تخصصي تحويل نمايند.
توجه: از داوطلباني که فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده‌اند، مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت­هاي عمومي به عمل نخواهد آمد؛ بنابراين، اين‌گونه داوطلبان، از واريز مبلغ مزبور خودداري نمايند؛ چون بديهي است که مبلغ واريزي برگشت داده نمي­شود.
13- چنانچه فردي با ارايه اطلاعات نادرست پذيرفته شود يا متعاقب آن مشخص گردد که شرايط لازم را نداشته است، در هر مرحله از ثبت‌نام، تحصيل يا استخدام آزمايشي و قطعي ، قبولي وي لغو مي­گردد و حسب مورد، مکلف به پرداخت خسارت­هاي ناشي از آن خواهد بود.
تذکرات خيلي مهم:
1- داوطلباني که در شهريورماه سال جاري براي رشته‌هاي متمرکز دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي معرفي شده، اما به دليل نداشتن شرط «معدل، سن و معاينات پزشکي» مطابق مفاد شرايط و ضوابط مندرج در صفحه 2 و 3 بخش پيوست دفترچه راهنماي انتخاب رشته­هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1397، از سوي آموزش و پرورش مورد تاييد قرار نگرفته‌اند. چنانچه در رديف معرفي‌شدگان رشته‌هاي نيمه‌متمرکز يا تکميل ظرفيت قرار گيرند، از مراجعه براي انجام فرايند مصاحبه به دليل غير واجدشرايط بودن، خودداري نمايند.
تبصره: چنانچه داوطلبي در اين مرحله به آموزش و پرورش معرفي شده باشد، در حالي که ويژگي جسماني داوطلب، نسبت به مراحل قبل از آزمون تغيير کرده است، موضوع مجدداً از سوي مرکز مجري مصاحبه صرفاً براي رشته­هاي نيمه متمرکز يا تکميل ظرفيت (حسب معرفي داوطلب از سوي سازمان سنجش) مورد بررسي خواهد گرفت.
2- داوطلباني که در شهريور ماه سال جاري براي رشته‌هاي متمرکز دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي معرفي شده و صلاحيت عمومي و تخصصي آنان مورد تاييد آموزش و پرورش قرارگرفته است، بايد نسبت به تکميل فرم پذيرش در مرکز مجري مصاحبه و هسته گزينش استان اقدام نمايند. عدم مراجعه به هر يک از مراکز مزبور (هسته گزينش و پرديس مجري مصاحبه)، به منزله انصراف از رشته‌هاي نيمه‌متمرکز و يا تکميل ظرفيت، تلقي خواهد شد.
3- مسؤوليت رعايت مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 36 دفترچه راهنماي ثبت­نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1397 به عهده داوطلبان ذکور است، و چنانچه سازمان وظيفه عمومي به هر دليلي با معافيت تحصيلي آنان موافقت ننمايد، قبولي داوطلب لغو خواهد شد؛ بنابراين، به منظور صيانت از حقوق ساير داوطلبان آزمون، توصيه مي­شود که آنها، قبل از طي مراحل مصاحبه اختصاصي، از وضعيت نظام وظيفه عمومي خود مبني بر صدور معافيت تحصيلي اطمينان حاصل نمايند.
4- به موجب ضوابط و مقررات مربوط به رشته­هاي نيمه متمرکز و با توجه به نياز مبرم آموزش و پرورش به اين رشته­ها، چنانچه داوطلباني به صورت همزمان در رشته­هاي متمرکز، نيمه متمرکز يا تکميل ظرفيت پذيرفته نهايي شوند، ملزم به ثبت‌نام و تحصيل در رشته نيمه متمرکز بوده و قبولي متمرکز و تکميل ظرفيت آنان «کان لم يکن» تلقي خواهد شد.
5- به موجب کارنامه نهايي، که از سوي سازمان سنجش براي رشته­هاي متمرکز شهريور ماه سال جاري صادر شده، در کارنامه نهايي داوطلبان براي برخي از کدرشته محل­هاي انتخابي، کد (5) به مفهوم عدم تاييد صلاحيت­هاي عمومي درج شده است. چنانچه اين‌گونه داوطلبان، نسبت به گزينش خود درخواست رسيدگي مجدد نموده باشند و متعاقب آن در رشته­هاي مرحله تکميل ظرفيت شرکت نمايند، در صورت اعلام قبولي همزمان براي دو رشته، ملاک براي تحصيل، رشته­هاي متمرکز خواهد بود؛ بنابراين، رشته تکميل ظرفيت آنان حذف خواهد شد.
نکته مهم براي داوطلبان معرفي‌شده رشته‌ نيمه متمرکز آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال 1397:
معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1397، در صورتي که در آزمون عملي مورخ 1/9/97 و 2/9/97 شرکت نموده‌اند، بايد طبق توضيحات مندرج در اين اطلاعيه و بر اساس برنامه زماني مربوط، براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش به محل‌هاي تعيين شده مراجعه نمايند. بديهي است که آن دسته از معرفي‌شدگاني که در آزمون عملي شرکت ننموده‌اند، حتي در صورت تاييد مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش از سوي آموزش و پرورش نيز از گزينش نهايي حذف خواهند شد.
در پايان، داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را حداکثر تا تاريخ 20/9/97 از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مطرح نموده يا با  شماره‌ تلفن:42163 (پيش شماره 021) تماس حاصل نمايند.
 
روابط عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور
براي دريافت فرم صلاحيت و آدرس حوزه هسته هاي گزينش به سايت سازمان سنجش مراجعه شود.

    

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.