دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تاريخ و انتخاب رشته براي پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري 98

۱۳۹۸/۰۱/۲۶

 تاريخ و نحوه ثبت‌نام و انتخاب رشته براي شرکت در پذيرش دانشجو  صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهرماه سال 1398  دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي موضوع قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 10/6/92 مجلس محترم شوراي اسلامي و مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 8 و 12 دي‌ماه 1397
پيرو اطلاعيه مورخ 13/10/97 و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام در تاريخ 17/11/97، بدين وسيله به اطلاع کليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و انتخاب رشته براي شرکت در پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 موضوع قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 10/6/92 مجلس محترم شوراي اسلامي و مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 8 و 12 دي‌ماه 1397 مي‌رساند که ثبت‌نام و انتخاب رشته براي گزينش در رشته‌هاي تحصيلي، که پذيرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (معدل کتبي ديپلم) صورت مي‌پذيرد، منحصراً به صورت اينترنتي از روز دوشنبه مورخ 20/12/97 (امروز) آغاز مي‌شود و در روز چهارشنبه مورخ 06/06/98 پايان مي‌پذيرد.
دفترچه راهنماي ثبت‌نام و جدول کدرشته محل‌هاي مربوط به پذيرش فوق از تاريخ 17/11/97 روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار گرفته است؛ لذا کليه داوطلبان و متقاضيان مي‌توانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج دفترچه راهنماي مربوط براي پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (معدل کتبي ديپلم) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، در روزهاي فوق به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تکميل فرم انتخاب رشته (حداکثر 100 کد رشته) به روش اينترنتي، اقدام نمايند.
ضمناً فهرست کد رشته محل‌هاي مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي، متعاقباً از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع رساني خواهد شد.
تذکر: با توجه به اينکه برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي بعد از انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام ظرفيت‌هاي جديد يا اصلاحاتي را به اين سازمان اعلام نموده‌اند، اطلاعيه‌اي در اين خصوص در تاريخ 30/2/1398 پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان منتشر خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که داوطلبان متقاضي، نسبت به مطالعه اطلاعيه مذکور اقدام و، در صورت تمايل، در زمان مقرر کد رشته محل‌هاي انتخابي خود را ويرايش نمايند.
تکاليف‌، مدارک لازم و مراحل ثبت‌نام اينترنتي
داوطلب‌ متقاضي‌ شرکت‌ در پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (معدل کتبي ديپلم) بايد يکايک‌ اقدامات‌ زير را به‌ موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد:
1- مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور.
2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان و مطالعه آن.
3- تهيه فايل عکس اسکن شده داوطلب بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام.
4- ثبت‌نام و انتخاب رشته از طريق سايت اينترنتي سازمان در زمان مقرر (20/12/97 لغايت 06/06/98).
تذکرات لازم:
1- اخذ ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 حداکثر تا تاريخ 31/5/1398، دارا بودن مدرک پيش‌دانشگاهي يا اخذ مدرک پيش‌دانشگاهي حداکثر تا تاريخ 31/6/1398 و يا دارا بودن ديپلم نظام قديم يا مدرک کارداني (با تاريخ اخذ حداکثر تا 31/6/98) براي کليه داوطلبان الزامي است.
2- دارندگانديپلمفنيوحرفه‌ايوکاردانشنظامقديمهنرستان،کهفاقدمدرکپيش‌دانشگاهي يا مدرک کارداني هستند،حقثبت‌نامو شرکتدراينمرحلهراندارندودرصورتثبت‌ناموانتخابرشته،به عنوانمتخلفشناختهشدهوبرابرضوابطباآنانبرخوردخواهدشد.
3- نظربهاينکهگزينشدانشجودراينمرحلهبراساسسوابقتحصيل (معدلکتبيديپلم)،صورتخواهدگرفت،لذاکليهمتقاضيان (ديپلمه‌هاي نظام آموزشي 3-3-6، نظامساليواحديياترميواحدي،نظامقديمچهارسالهدبيرستانوهمچنين ديپلمه‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش نظام قديم هنرستانکهدارايمدرکپيش‌دانشگاهي ياکاردانيهستند)بايدمعدلکليا معدلکتبيخودرا به صورتصحيحدرتقاضانامهثبت‌ناماينترنتيدرجنمايند. داوطلبانتوجهداشتهباشندکه درصورتمغايرتمعدلکليامعدلکتبيواقعي بامعدلکليامعدلکتبياعلامشدهدرتقاضانامهثبت‌نامي،ازثبت‌نامپذيرفتهشدگانممانعتبه عملآمدهوقبوليآنهالغومي‌گردد.
تبصره1: داوطلبان نظام آموزشي جديد 3-3-6 پسازثبت‌نامدراينمرحلهازپذيرش،لازماست که پسازدريافتمدرکديپلم،حداکثرتاتاريخ 31/05/98، با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به درج معدل کتبي ديپلم خود در تقاضانامه ثبت‌نامي اقدام نمايند.
تبصره2: داوطلبانديپلمفنيوحرفه‌اي ياکاردانشنظامآموزشي جديد 3-3-6 و ديپلمه‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش نظام قديم هنرستان،کهدارايمدرکپيش‌دانشگاهي ياکاردانيهستند وفاقدمعدلکتبيديپلمهستند،بايدمعدلکلديپلم متوسطهخودراعيناًدربند16تقاضانامهاينترنتيثبت‌نامدرج نمايند.
توجه: هرگونه‌ تغييري‌ از طريق‌ نشريه پيک‌سنجش‌ (هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان ‌سنجش‌)، پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌اعلام ‌خواهد شد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره‌ تلفن گوياي‌: 42163 (کد 021) در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.
 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.