دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

ضرايب و ميزان تاثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1398 براي پذيرش رشته‌محل‌هاي با آزمون

۱۳۹۸/۰۴/۰۳

به علت ناقص بودن مطلب به نسخه pdf مراجعه شود.

آزمونهاي سراسري ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي کشور، همه‌ساله به ‌منظور انتخاب مستعدترين داوطلبان، توزيع پذيرفتهشدگان در رشتههاي مختلف تحصيلي دانشگاه‌ها مطابق ظرفيت اعلام‌شده، تامين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز کشور و فراهم نمودن زمينه رقابت سالم براي راه‌يابي ثبت‌نام‌کنندگان به مقاطع مختلف تحصيلات عالي، از سوي سازمان سنجش آموزش کشور برگزار ميشود. سازمان سنجش آموزش کشور علاوه بر انجام گزينش داوطلبان با بهترين معيارهاي علمي، موظف به اجراي مصوبات مراجع ذي‌صلاح از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي و شوراي سنجش و پذيرش دانشجو است.

در آزمون سراسري سال 1398، براي رشته‌محل­هايي که پذيرش آنها از طريق آزمون سراسري (با آزمون) انجام مي‌شود مطابق مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 14/8/1397، سوابق تحصيلي به ميزان حداکثر 30 درصد با تاثير مثبت در نمره کل نهايي هر يک از زيرگروه‌ها به شرح ذيل اعمال مي­شود.

الف- آن دسته از ديپلمه‌هاي «رياضي‌فيزيک»، «علوم تجربي»، «ادبيات و علوم انساني» و «علوم و معارف اسلامي»، که ديپلم خود را سال 1398 و در نظام آموزشي جديد (3-3-6) اخذ نموده و امتحانات دروس پايه دوازدهم آن‌ها به‌صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد 3-3-6) به ميزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به ‌صورت تاثير مثبت در نمره‌کل ‌نهايي آنان لحاظ مي‌شود.

ب- آن دسته از ديپلمه‌هاي «رياضي ‌فيزيک»، «علوم تجربي»، «ادبيات و علوم انساني» و «علوم و معارف اسلامي»، که ديپلم خود را از سال 1384 الي 1397 در نظام آموزشي سالي ‌واحدي يا ترمي‌ واحدي اخذ نموده‌‍‌‌اند و امتحانات يک‌ يا چند درس آنها به‌ صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم - سال سوم آموزش متوسطه نظام قبلي) به ميزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تاثير مثبت، و داوطلبان داراي مدرک پيش‌دانشگاهي «رياضي ‌فيزيک»، «علوم تجربي»، «ادبيات و علوم انساني»، «علوم و معارف اسلامي» و «هنر»، که مدرک دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-1390 به بعد اخذ نموده‌اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به ‌صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش‌دانشگاهي (پايه دوازدهم ـ سال آخر آموزش متوسطه نظام قبلي) به ميزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تاثير مثبت اعمال مي‌شود. در مجموع، ميزان تاثير سوابق تحصيلي حداکثر 30 درصد است و به ‌صورت تاثير مثبت در نمره‌ کل‌نهايي آنان لحاظ مي‌شود.

ج- ساير ديپلمه‌ها (غير از بندهاي الف و ب) مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.

توجه: معيار گزينش علمي در رشته­ هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (رشته‌محل­هاي

 بي­آزمون) معدل کتبي ديپلم است.

تعاريف

Ø         سوابق تحصيلي براي داوطلبان نظام آموزشي جديد 3-3-6: نمرات دروس پايه دوازدهم (ديپلم) است که زمان امتحان آن سال 1398 بوده و امتحانات آن به ‌صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزارشده است.
Ø         سوابق تحصيلي براي داوطلبان نظام سالي‌واحدي يا ترمي‌ واحدي: نمرات دروس سال سوم متوسطه (ديپلم) که زمان امتحان آن سال 1384 به بعد، و نمرات دروس پيش‌دانشگاهي که زمان امتحان آن سال 1391 به بعد بوده و امتحانات آن به‌صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزارشده است.
Ø         تاثير مثبت سوابق تحصيلي: اگر سوابق تحصيلي باعث افزايش نمره‌کل آزمون هر زيرگروه شود، در آن زيرگروه اعمال خواهد شد، و اگر باعث کاهش نمره‌کل آزمون هر زيرگروه شود (اثر منفي داشته باشد) در آن زيرگروه اعمال نمي‌شود و نمره‌کل آزمون آن زيرگروه، به ‌عنوان نمره ‌کل ‌نهايي زيرگروه فوق در نظر گرفته مي‌شود.
Ø         داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي:
1-     داوطلبان داراي ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 «رياضي ‌فيزيک»، «علوم تجربي»، «ادبيات و علوم انساني» و «علوم و معارف اسلامي» که حداقل يک درس را به‌صورت نهايي، سراسري و کشوري امتحان‌داده‌اند.
2-     داوطلبان داراي ديپلم نظام آموزشي سالي‌واحدي يا ترمي‌ واحدي «رياضي‌فيزيک»، «علوم تجربي»، «ادبيات و علوم انساني» و «علوم و معارف اسلامي» که ديپلم خود را از سال‌ 1384 به بعد اخذ نموده‌ و حداقل يک درس را به‌صورت نهايي، سراسري و کشوري امتحان‌داده‌اند.
3-     داوطلبان داراي مدرک پيش‌دانشگاهي «رياضي‌فيزيک»، «علوم تجربي»، «ادبيات و علوم انساني»، «علوم و معارف اسلامي» و «هنر»، که پيش‌دانشگاهي خود را از سال‌ 1391 به بعد اخذ نموده و حداقل يک درس را به‌صورت نهايي، سراسري و کشوري امتحان‌داده‌اند.
Ø        تطابق نوع ديپلم با گروه آزمايشي: اگر نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي که داوطلب در آن شرکت کرده‌است، طبق جدول ذيل ‌باشد، نوع ديپلم و گروه آزمايشي تطابق دارد.
 
نوع ديپلم
گروه آزمايشي
رياضي‌فيزيک
علوم رياضي و فني
علوم تجربي
علوم تجربي
ادبيات و علوم انساني
علوم انساني
علوم و معارف اسلامي
علوم انساني


 
قسمت اول
ضرايب و ميزان تاثير سوابق تحصيلي براي داوطلبان داراي ‌‌
ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6
اولين فارغ‌التحصيلان نظام آموزشي جديد3-3-6در آزمون سراسري سال 1398 شرکت مي‌کنند، با توجه به تغيير نظام آموزشي و دروس دوره متوسطه دوم اين دانش‌آموزان، ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي براي اين دسته از داوطلبان حداکثر 30 درصد و با تاثير مثبت است. براي داوطلباني که نمرات دروس سوابق تحصيلي آنها به‌طور کامل موجود نيست، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي کسر خواهد شد. بر اساس نوع ديپلم داوطلب و گروه آزمايشي که وي در آن شرکت کرده است (تطابق يا عدم تطابق نوع ديپلم با گروه آزمايشي)، حالت‌هاي مختلفي پيش‌ مي‌آيد که در ادامه، هر يک از آنها ارايه مي‌شود.
با توجه به اينکه طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، امتحان درس «سلامت و بهداشت» براي تمامي ديپلم‌ها به صورت نهايي، کشوري و سراسري برگزار مي‌شود، اين درس نيز به عنوان يک درس عمومي براي همه داوطلبان درنظر گرفته شده و ضرايب دروس عمومي براين اساس تعديل شده است.
در نمره کل سازي، اثر دروس اختصاصي 3 برابر دروس عمومي لحاظ مي‌شود.
 
براي اين داوطلبان، سوابق تحصيلي به ميزان حداکثر 30 درصد و با تاثير مثبت اعمال مي‌شود. ضرايب دروس سوابق تحصيلي ديپلم با توجه به نوع ديپلم و گروه آزمايشي در جداول شماره (1) تا (4) ارايه شده است.
 
 

جدول شماره (1): ديپلم رياضي‌فيزيک  گروه علوم رياضي ‌و فني

 

 
ضرايب دروس ديپلم 3-3-6 رياضي ‌فيزيک در گروه آزمايشي علوم رياضي ‌و فني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
عربي، زبان قرآن (3)
1/69
1/69
1/69
تعليمات ديني 3 (ديني، اخلاق و قرآن)
2/54
2/54
2/54
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
حسابان (2)
1/71
1/71
1/29
هندسه (3)
1/14
1/14
0/86
رياضيات گسسته
1/14
1/14
0/86
فيزيک (3)
3
3
2
شيمي (3)
2
3
3
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
30
30
30
 
 

 

 

 گروه آزمايشي علوم تجربي

 

ضرايب دروس ديپلم 3-3-6 علوم تجربي در گروه آزمايشي علوم تجربي در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
عربي، زبان قرآن (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
تعليمات ديني 3 (ديني، اخلاق و قرآن)
2/54
2/54
2/54
2/54
2/54
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
رياضي (3)
2
3
3
4
3
زيست‌شناسي (3)
4
4
2
2
2
فيزيک (3)
2
2
2
3
2
شيمي (3)
3
4
2
2
2
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
30
30
30
30
30
 
 
 
 

 گروه آزمايشي علوم انساني

 

ضرايب دروس ديپلم 3-3- 6 ادبيات و علوم انساني در گروه آزمايشي علوم انساني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
فارسي (3)
4
4
4
4
4
تعليمات ديني 3
(ديني، اخلاق و قرآن)
3
3
3
3
3
زبان خارجي (3)
2
2
2
2
2
سلامت و بهداشت
2
2
2
2
2
اختصاصي
رياضي و آمار (3)
2
4
4
3
3
علوم و فنون ادبي (3)
4
2
2
2
2
عربي 3 (زبان تخصصي رشته)
4
1
1
1
1
تاريخ (3)
0/50
0/50
0/50
1/50
0/50
جغرافيا (3)
0/50
0/50
0/50
1/50
0/50
جامعه‌شناسي (3)
1
3
2
2
3
فلسفه (2)
1/5
0/5
0/5
1
1
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
30
30
30
30
30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه آزمايشي علوم انساني

 

ضرايب دروس ديپلم 3-3-6 علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم انساني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
فارسي (3)
 
4
 
4
 
4
 
4
 
4
علوم و معارف قرآني (3)
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
احکام (3)
 
0/5
 
0/5
 
0/5
 
0/5
 
0/5
اصول عقايد (3)
 
1/5
 
1/5
 
1/5
 
1/5
 
1/5
زبان خارجي (3)
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2
سلامت و بهداشت
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2
اختصاصي
رياضي و آمار (3)
 
2
 
4
 
4
 
3
 
3
علوم و فنون ادبي (3)
 
4
 
2
 
2
 
2
 
2
عربي 3 (زبان تخصصي رشته)
4
1
1
1
1
تاريخ 3 (تخصصي رشته)
 
0/5
 
0/5
 
0/5
 
1/5
 
0/5
فلسفه (2)
1/5
0/5
0/5
1
1
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
 
30
 
30
 
30
 
30
 
30
 

 

 

براي ­داوطلباني که ­بين ­سوابق ­تحصيلي آنان با گروه آزمايشي مطابقت وجود ندارد، تاثير سوابق تحصيلي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري، حداکثر تا ميزان 30 درصد خواهد بود. ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلم‌هاي غير مرتبط، برابر است با نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروه‌هاي آزمايشي مختلف، با در نظر گرفتن ضرايب دروس در زيرگروه‌هاي مربوط. براي اين داوطلبان، درصد تاثير و ضرايب دروس مرتبط با مواد آزمون به تفکيک نوع ديپلم و گروه‌هاي آزمايشي مختلف، بر اساس جداول شماره (5) تا (19) خواهد بود.
 

 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

 

ضرايب دروس ديپلم3-3-6 علوم تجربي در گروه آزمايشي علوم رياضي ‌و فني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
عربي، زبان قرآن (3)
1/69
1/69
1/69
تعليمات ديني 3 (ديني، اخلاق و قرآن)
2/54
2/54
2/54
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
رياضي (3)
2/29
2/29
1/71
فيزيک (3)
2/25
2/25
1/50
شيمي (3)
2
3
3
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
24/17
24/60
25/39

گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

 

ضرايب دروس ديپلم 3-3-6  ادبيات و علوم انساني در گروه آزمايشي علوم رياضي ‌و فني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
عربي 3 (زبان تخصصي رشته)
1/69
1/69
1/69
تعليمات ديني 3 (ديني، اخلاق و قرآن)
2/54
2/54
2/54
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
رياضي و آمار (3)
1/14
1/14
0/86
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
11/38
10/55
11/64
 

 

 

 

 

 

گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

 

ضرايب دروس ديپلم 3-3-6 علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم رياضي ‌و فني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
عربي 3 (زبان تخصصي رشته)
1/69
1/69
1/69
علوم و معارف قرآني (3)
0/85
0/85
0/85
احکام (3)
0/42
0/42
0/42
اصول عقايد (3)
1/27
1/27
1/27
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
رياضي و آمار (3)
1/14
1/14
0/86
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
11/38
10/55
11/64
 

 

 

 

 

 

 گروه آزمايشي علوم تجربي

 

ضرايب دروس ديپلم 3-3-6 رياضي ‌فيزيک در گروه آزمايشي علوم تجربي در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
عربي، زبان قرآن (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
تعليمات ديني 3 (ديني، اخلاق و قرآن)
2/54
2/54
2/54
2/54
2/54
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
حسابان (2)
0/86
1/29
1/29
1/71
1/29
هندسه (3)
0/57
0/86
0/86
1/14
0/86
رياضيات گسسته
0/57
0/86
0/86
1/14
0/86
فيزيک (3)
2
2
2
3
2
شيمي (3)
3
4
2
2
2
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
21/82
22/80
25/26
25/91
25/26

گروه آزمايشي علوم تجربي

 

ضرايب دروس ديپلم 3-3-6  ادبيات و علوم انساني در گروه آزمايشي علوم تجربي در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
عربي 3  (زبان تخصصي رشته)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
تعليمات ديني 3  (ديني، اخلاق و قرآن)
2/54
2/54
2/54
2/54
2/54
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
رياضي و آمار (3)
1
1/5
1/5
2
1/5
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
9/55
9/30
12/24
11/59
12/24
 

گروه آزمايشي علوم تجربي

 

ضرايب دروس ديپلم 3-3-6 علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم تجربي در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
عربي 3 (زبان تخصصي رشته)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
علوم و معارف قرآني (3)
0/85
0/85
0/85
0/85
0/85
احکام (3)
0/42
0/42
0/42
0/42
0/42
اصول عقايد (3)
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
رياضي و آمار (3)
1
1/5
1/5
2
1/5
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
9/55
9/30
12/24
11/59
12/24
 

 

 

 گروه آزمايشي علوم انساني

 


ضرايب دروس ديپلم 3-3-6 رياضي‌فيزيک در گروه آزمايشي علوم انساني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
عربي، زبان قرآن (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
تعليمات ديني 3 (ديني، اخلاق و قرآن)
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
حسابان (2)
0/86
1/71
1/71
1/29
1/29
هندسه (3)
0/57
1/14
1/14
0/86
0/86
رياضيات گسسته
0/57
1/14
1/14
0/86
0/86
علوم اجتماعي
0/67
2/00
1/33
1/33
2/00
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
10/33
18/28
18/16
14/50
16/86
 
 

گروه آزمايشي علوم انساني

 


ضرايب دروس ديپلم 3-3-6 علوم تجربي در گروه آزمايشي علوم انساني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
عربي، زبان قرآن (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
تعليمات ديني 3 (ديني، اخلاق و قرآن)
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
رياضي (3)
2
4
4
3
3
علوم اجتماعي
0/67
2
1/33
1/33
2
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
10/33
18/28
18/16
14/50
16/86
 

 

 

13): ديپلم رياضي‌فيزيکگروه آزمايشي هنر

 

ضرايب دروس ديپلم3-3-6 رياضي‌ فيزيک در گروه آزمايشي هنر در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
عربي، زبان قرآن (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
تعليمات ديني 3 (ديني، اخلاق و قرآن)
2/54
2/54
2/54
2/54
2/54
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
حسابان (2)
0/27
0/82
0/27
0/27
0/27
هندسه (3)
0/18
0/55
0/18
0/18
0/18
رياضيات گسسته
0/18
0/55
0/18
0/18
0/18
فيزيک (3)
0/36
1/09
0/36
0/36
0/36
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
8/40
10/71
9/55
8/40
8/94
 

14): ديپلم علوم تجربيگروه آزمايشي هنر

 

ضرايب دروس ديپلم3-3-6 علوم تجربي در گروه آزمايشي هنر در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
عربي، زبان قرآن (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
تعليمات ديني 3 (ديني، اخلاق و قرآن)
2/54
2/54
2/54
2/54
2/54
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
رياضي (3)
0/57
1/71
0/57
0/57
0/57
فيزيک (3)
0/43
1/29
0/43
0/43
0/43
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
8/40
10/71
9/55
8/40
8/94

گروه آزمايشي هنر

 

ضرايب دروس ديپلم 3-3-6 ادبيات و علوم انساني در گروه آزمايشي هنر در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
عربي 3 (زبان تخصصي رشته)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
تعليمات ديني 3 (ديني، اخلاق و قرآن)
2/54
2/54
2/54
2/54
2/54
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
رياضي و آمار (3)
0/33
1
0/33
0/33
0/33
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
7/20
7/50
8/18
7/20
7/66
 

 

 

گروه آزمايشي هنر

 

ضرايب دروس ديپلم 3-3-6 علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي هنر در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
عربي 3 (زبان تخصصي رشته)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
علوم و معارف قرآني (3)
0/85
0/85
0/85
0/85
0/85
احکام (3)
0/42
0/42
0/42
0/42
0/42
اصول عقايد (3)
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
1/69
1/69
اختصاصي
رياضي و آمار (3)
0/33
1
0/33
0/33
0/33
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
7/20
7/50
8/18
7/20
7/66
 

 

 

 

گروه آزمايشي زبان­هاي خارجي

 

ضرايب دروس ديپلم 3-3-6 رياضي‌فيزيک و علوم تجربي در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
3/47
عربي، زبان قرآن (3)
1/69
1/69
1/69
1/73
تعليمات ديني 3 (ديني، اخلاق و قرآن)
2/54
2/54
2/54
2/60
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
3/47
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
1/73
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
14/35
14/35
14/35
30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه آزمايشي زبان­هاي خارجي

 

ضرايب دروس ديپلم 3-3-6 ادبيات و علوم انساني در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
3/47
عربي 3 (زبان تخصصي رشته)
1/69
1/69
1/69
1/73
تعليمات ديني 3 (ديني، اخلاق و قرآن)
2/54
2/54
2/54
2/60
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
3/47
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
1/73
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
14/35
14/35
14/35
30
 

 

 

گروه آزمايشي زبان­هاي خارجي

 

ضرايب دروس ديپلم 3-3-6 علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
عمومي
فارسي (3)
3/38
3/38
3/38
3/47
عربي 3 (زبان تخصصي رشته)
1/69
1/69
1/69
1/73
علوم و معارف قرآني (3)
0/85
0/85
0/85
0/87
احکام (3)
0/42
0/42
0/42
0/43
اصول عقايد (3)
1/27
1/27
1/27
1/30
زبان خارجي (3)
1/69
1/69
1/69
3/47
سلامت و بهداشت
1/69
1/69
1/69
1/73
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
14/35
14/35
14/35
30
 

ميزان تاثير مثبت سوابق تحصيلي براي داوطلبان نظام آموزشي جديد 3-3-6

 

به طور خلاصه، حداکثر ميزان تاثير مثبت سوابق تحصيلي براي داوطلبان نظام آموزشي جديد 3-3-6 مشمول اعمال سوابق تحصيلي به تفکيک نوع ديپلم و گروه آزمايشي به شرح جدول 20 است.
جدول شماره (20): ميزان تاثير سوابق تحصيلي در نمره‌کل داوطلبان نظام آموزشي جديد 3-3-6 به تفکيک نوع ديپلم و گروه آزمايشي
 
قسمت دوم
ضرايب و ميزان تاثير سوابق تحصيلي براي داوطلبان داراي ديپلم يا پيش‌دانشگاهي
نظام سالي‌واحدي يا ترمي‌واحدي
 

 

 

داوطلبان داراي ديپلم يا پيش‌دانشگاهي نظام سالي‌واحدي يا ترمي‌ واحدي، همانند سال گذشته، مشمول اعمال سوابق تحصيلي هستند که در ادامه به آن پرداخته مي‌شود. براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي، که نمرات دروس سوابق تحصيلي آنها به‌طور کامل موجود نيست، ميزان تاثير سوابق تحصيلي بر اساس دروس موجود سوابق تحصيلي محاسبه مي‌شود. بديهي است که ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلم يا سوابق تحصيلي ‌پيش‌دانشگاهي براي داوطلبان غيرمشمول اين سوابق تحصيلي، صفر است.
 

 

 

داوطلبان داراي ديپلم «رياضي‌فيزيک»، «علوم تجربي»، «ادبيات و علوم انساني» و «علوم و معارف اسلامي»، که ديپلم خود را از سال 1384 الي 1397 در نظام آموزشي سالي‌واحدي يا ترمي‌واحدي اخذ نموده‌‍‌‌اند و امتحانات يک‌ يا چند درس آنها به‌صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قبلي) به ميزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تاثير مثبت اعمال مي‌شود. در ادامه، ضرايب هر يک از دروس اين نظام آموزشي و ميزان تاثير سوابق تحصيلي، با توجه به تطابق يا عدم تطابق ديپلم با گروه آزمايشي، ارايه مي‌شود.
 
براي اين داوطلبان، سوابق تحصيلي ديپلم به ميزان حداکثر 25 درصد (درصورتي‌که تمامي دروس در سال‌هاي مشمول اعمال سوابق تحصيلي اخذ شده و به‌ صورت نهايي امتحان‌داده شده باشد؛ در غير اين صورت، دروس خارج از اين سال‌ها حذف و ضريب مربوطه از اثر 25 درصد کسر مي‌شود و معادل آن به اثر آزمون افزوده مي­شود) و بر اساس جداول شماره (21) تا (26) در نمره‌کل‌نهايي تاثير دارد.
در نمره کل سازي، اثر دروس اختصاصي 3 برابر دروس عمومي لحاظ مي‌شود.
 
 
 
 
 
 
 

جدول شماره (21): ديپلم رياضي ‌فيزيک  گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

 

ضرايب دروس ديپلم سالي‌واحدي يا ترمي‌واحدي رياضي ‌فيزيک در گروه آزمايشي علوم رياضي ‌و فني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
عمومي
ادبيات فارسي 3
2
2
2
زبان فارسي 3
2
2
2
عربي 3
2
2
2
تعليمات ديني و قرآن 3
3
3
3
زبان خارجي 3
2
2
2
اختصاصي
جبر و احتمال
89/0
89/0
67/0
هندسه 2
33/1
33/1
1
حسابان
78/1
78/1
33/1
فيزيک 3 و آزمايشگاه
3
3
2
شيمي 3 و آزمايشگاه
2
3
3
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
25
25
25
 
 
 

 

 

 

 

 

22): ديپلم علوم تجربي  گروه آزمايشي علوم تجربي

 

ضرايب دروس ديپلم سالي‌ واحدي يا ترمي ‌واحدي علوم تجربي در گروه آزمايشي علوم تجربي در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
زبان فارسي 3
2
2
2
2
2
ادبيات فارسي 3
2
2
2
2
2
عربي 3
2
2
2
2
2
تعليمات ديني و قرآن 3
3
3
3
3
3
زبان خارجي 3
2
2
2
2
2
اختصاصي
زمين‌شناسي
0
1
4
1
1
رياضي 3
2
3
3
4
3
زيست‌شناسي 2 و آزمايشگاه
4
4
2
2
2
فيزيک 3 و آزمايشگاه
2
2
2
3
2
شيمي 3 و آزمايشگاه
3
4
2
2
2
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
25
25
25
25
25
 
 


23): ديپلم ادبيات و علوم انساني (قبل از 89) گروه آزمايشي علوم انساني 

 

ضرايب دروس ديپلم سالي‌واحدي يا ترمي‌واحدي ادبيات و علوم انساني  در گروه آزمايشي علوم انساني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
زبان فارسي تخصصي
4
4
4
4
4
عربي 3 ويژه علوم انساني
2
2
2
2
2
تعليمات ديني و قرآن 3
3
3
3
3
3
زبان خارجي 3
2
2
2
2
2
اختصاصي
ادبيات فارسي تخصصي
2
1
1
1
1
آرايه‌هاي ادبي
2
1
1
1
1
تاريخ ايران وجهان 2
50/0
50/0
50/0
50/1
50/0
جغرافيا 2
50/0
50/0
50/0
50/1
50/0
جامعه‌شناسي 2
1
3
2
2
3
فلسفه و منطق
3
1
1
2
2
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
25
25
25
25
25
 
 

24): ديپلم ادبيات و علوم انساني (89 و بعد) گروه آزمايشي علوم انساني 

 

ضرايب دروس ديپلم سالي‌واحدي يا ترمي‌واحدي ادبيات و علوم انساني در گروه آزمايشي علوم انساني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
زبان فارسي تخصصي
4
4
4
4
4
عربي 3 ويژه علوم انساني
2
2
2
2
2
تعليمات ديني و قرآن 3
3
3
3
3
3
زبان خارجي 3
2
2
2
2
2
اختصاصي
رياضي
2
4
4
3
3
ادبيات فارسي تخصصي
2
1
1
1
1
آرايه‌هاي ادبي
2
1
1
1
1
تاريخ ايران و جهان 2
5/0
5/0
5/0
5/1
5/0
جغرافيا 2
5/0
5/0
5/0
5/1
5/0
جامعه‌شناسي 2
1
3
2
2
3
فلسفه و منطق
3
1
1
2
2
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
25
25
25
25
25
 
 
 
 
 

 

 

25): ديپلم علوم و معارف اسلامي (قبل از 89) گروه آزمايشي علوم انساني 

 

ضرايب دروس ديپلم سالي‌واحدي يا ترمي‌واحدي علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم انساني در  زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
زبان فارسي تخصصي
4
4
4
4
4
عربي 3 ويژه علوم معارف
2
2
2
2
2
تفسير و علوم قرآني 2
2
2
2
2
2
اخلاق 2
1
1
1
1
1
زبان خارجي 3
2
2
2
2
2
اختصاصي
ادبيات فارسي تخصصي
4
2
2
2
2
اصول عقايد 2
3
0
0
0
0
تاريخ اسلام 2
1
1
1
3
1
جامعه‌شناسي 2
1
3
2
2
3
فلسفه و منطق
3
1
1
2
2
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
25
25
25
25
25
 

26): ديپلم علوم و معارف اسلامي (89 و بعد) گروه آزمايشي علوم انساني 

 

ضرايب دروس ديپلم سالي‌واحدي يا ترمي‌واحدي علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم انساني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
زبان فارسي تخصصي
4
4
4
4
4
عربي 3 ويژه علوم معارف
2
2
2
2
2
تفسير و علوم قرآني 2
2
2
2
2
2
اخلاق 2
1
1
1
1
1
زبان خارجي 3
2
2
2
2
2
اختصاصي
رياضي
2
4
4
3
3
ادبيات فارسي تخصصي
4
2
2
2
2
اصول عقايد 2
3
0
0
0
0
تاريخ اسلام 2
1
1
1
3
1
جامعه‌شناسي 2
1
3
2
2
3
فلسفه و منطق
3
1
1
2
2
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
25
25
25
25
25
توجه: با توجه به اينکه درس رياضي براي ديپلمه‌هاي علوم انساني  و علوم و معارف اسلامي، از سال‌ 1389 به بعد به‌صورت سراسري و کشوري برگزار گرديده است، اين درس براي ديپلمه‌هاي سال 89 به بعد، که در گروه آزمايشي علوم انساني  شرکت نموده‌اند، جزء دروس سوابق تحصيلي در نظر گرفته مي‌شود؛ ولي براي ديپلمه‌هاي سال‌هاي قبل از 1389، سوابق تحصيلي بر اساس نمرات ساير دروس موجود مؤثر سوابق تحصيلي محاسبه مي‌شود.
براي ­داوطلباني که ­بين ­سوابق ­تحصيلي آنان با گروه آزمايشي ثبت‌نامي مطابقت وجود ندارد، تاثير سوابق تحصيلي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري، حداکثر تا ميزان 25 درصد خواهد بود. ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلم‌هاي غير مرتبط، برابر است با نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروه‌هاي آزمايشي مختلف، با در نظر گرفتن ضرايب دروس در زيرگروه‌هاي مربوط. براي اين داوطلبان، درصد تاثير و ضرايب دروس مرتبط با مواد آزمون به تفکيک نوع ديپلم و گروه آزمايشي‌هاي مختلف، بر اساس جداول شماره (27) تا (41) خواهد بود.
 

 

 

 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

 

ضرايب دروس ديپلم سالي‌ واحدي يا ترمي ‌واحدي علوم تجربي در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
عمومي
زبان فارسي 3
2
2
2
ادبيات فارسي 3
2
2
2
عربي 3
2
2
2
تعليمات ديني و قرآن 3
3
3
3
زبان خارجي 3
2
2
2
اختصاصي
فيزيک 3 و آزمايشگاه
3
3
2
شيمي 3 و آزمايشگاه
2
3
3
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
11/17
68/17
57/18
 

گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

 

ضرايب دروس ديپلم سالي‌ واحدي يا ترمي ‌واحدي ادبيات و علوم انساني  در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
عمومي
زبان فارسي تخصصي
4
4
4
عربي 3 ويژه علوم انساني
2
2
2
تعليمات ديني و قرآن 3
3
3
3
زبان خارجي 3
2
2
2
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
24/7
71/6
86/7
 
 
 

               


 

 

گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

 

ضرايب دروس ديپلم سالي‌واحدي يا ترمي‌واحدي علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
 در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
عمومي
زبان فارسي تخصصي
4
4
4
عربي 3
2
2
2
اخلاق 2
1
1
1
تفسير و علوم قرآني 2
2
2
2
زبان خارجي 3
2
2
2
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
24/7
71/6
86/7
 
 

                                                                                                                                               

 

 گروه آزمايشي علوم تجربي

 

ضرايب دروس ديپلم سالي‌واحدي يا ترمي‌واحدي رياضي‌فيزيک در گروه آزمايشي علوم تجربي در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
زبان فارسي 3
2
2
2
2
2
ادبيات فارسي 3
2
2
2
2
2
عربي 3
2
2
2
2
2
تعليمات ديني و قرآن 3
3
3
3
3
3
زبان خارجي 3
2
2
2
2
2
اختصاصي
حسابان
2
3
3
4
3
فيزيک 3 و آزمايشگاه
2
2
2
3
2
شيمي 3 و آزمايشگاه
3
4
2
2
2
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
18/18
92/17
00/16
21/20
51/19
 
 

گروه آزمايشي علوم تجربي

 

ضرايب دروس ديپلم سالي‌واحدي يا ترمي‌واحدي ادبيات و علوم انساني  در گروه آزمايشي علوم تجربي در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
زبان فارسي تخصصي
4
4
4
4
4
عربي 3 ويژه علوم انساني
2
2
2
2
2
تعليمات ديني و قرآن 3
3
3
3
3
3
زبان خارجي 3
2
2
2
2
2
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
25/6
19/5
50/5
85/5
71/6
 

گروه آزمايشي علوم تجربي

 

ضرايب دروس ديپلم سالي ‌واحدي يا ترمي ‌واحدي علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم تجربي در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
زبان فارسي تخصصي
4
4
4
4
4
عربي 3
2
2
2
2
2
اخلاق  2
1
1
1
1
1
تفسير و علوم قرآني 2
2
2
2
2
2
زبان خارجي 3
2
2
2
2
2
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
25/6
19/5
50/5
85/5
71/6
 

 گروه آزمايشي علوم انساني

 

ضرايب دروس ديپلم سالي ‌واحدي يا ترمي ‌واحدي رياضي‌فيزيک در گروه آزمايشي علوم انساني در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
زبان فارسي 3
2
2
2
2
2
ادبيات فارسي 3
2
2
2
2
2
عربي 3
2
2
2
2
2
تعليمات ديني و قرآن 3
3
3
3
3
3
زبان خارجي 3
2
2
2
2
2
اختصاصي
حسابان
2
4
4
3
3
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
66/9
07/13
02/14
64/10
36/11
 

گروه آزمايشي علوم انساني

 

ضرايب دروس ديپلم سالي ‌واحدي يا ترمي ‌واحدي علوم تجربي در گروه  آزمايشي علوم انساني  در زيرگروه‌هاي مختلف
نوع دروس
نام دروس سوابق تحصيلي
زيرگروه 1
زيرگروه 2
زيرگروه 3
زيرگروه 4
زيرگروه 5
عمومي
زبان فارسي 3
2
2
2
2
2
ادبيات فارسي 3
2
2
2
2
2
عربي 3
2
2
2
2
2
تعليمات ديني و قرآن 3
3
3
3
3
3
زبان خارجي 3
2
2
2
2
2
اختصاصي
رياضي 3
2
4
4
3
3
حداکثر درصد تاثير سوابق تحصيلي
66/9
07/13
02/14
64/10
36/11