جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

رشته‌هاي جديد (سري سوم) مرحله تمديد پذيرش آزمون سراسري سال 1398

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

 اعلام رشته‌هاي جديد (سري سوم) براي مرحله تمديد پذيرش در رشته‌هاي تحصيلي صرفاً با سوابق تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پيام‌نور، غيرانتفاعي، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398
 
پيرو انتشار اطلاعيه‌هاي مورخ 98/08/27 و 98/09/19 در خصوص مرحله تمديد پذيرش رشته‌هاي تحصيلي صرفاً با سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1398، بدين‌وسيله به اطلاع کليه داوطلبان واجد شرايط علاقه‌مند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي اين مرحله مي‌رساند که با توجه به اعلام برخي از رشته‌هاي جديد، علاوه بر رشته‌هاي موجود در اطلاعيه‌هاي فوق، از سوي برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مربوط به مرحله تمديد پذيرش «به شرح ذيل اين اطلاعيه»، علاقه‌مندان مي‌توانند براساس جداول حاوي اطلاعات رشته محل‌هاي مندرج در اطلاعيه‌هاي فوق‌الذکر و مندرجات اين اطلاعيه و همچنين شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي مذکور، ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارک و موارد اعلام شده (در اطلاعيه مورخ 98/08/27)، حداکثر تا تاريخ 98/10/30 به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
ضمناً به اطلاع داوطلباني که قبلاً براساس اطلاعيه‌هاي مورخ 98/08/27 و 98/09/19 در يکي از رشته‌محل‌هاي اعلام شده در دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي ثبت‌نام مشروط نموده‌اند، مي‌رساند در صورتي که متقاضي ثبت‌نام در يکي از کدرشته‌محل‌هاي جديد اعلام شده در اين اطلاعيه هستند، بايد با مراجعه به مؤسسه‌اي که قبلاً در آن ثبت‌نام نموده‌اند، نسبت به انصراف از ثبت‌نام اقدام نموده و پرينتي از تقاضانامه ثبت‌نامي را از آن مؤسسه قبلي دريافت کنند و به مؤسسه جديد تحويل نمايند.
رشته‌هاي تحصيلي جديدعلاوه بر رشته‌هاي مندرج در اطلاعيه‌هاي فوق:
 
استان خراسان شمالي- دانشگاه کوثر (ويژه خواهران) بجنورد
توضيحات
جنس
پذيرش
ظرفيت
پذيرش
عنوان رشته
کد رشته محل
دوره تحصيلي
گروه آزمايشي
مرد
زن
-
زن
46
آمار
14306
روزانه
علوم رياضي و فني
-
زن
48
رياضيات و کاربردها
14307
روزانه
علوم رياضي و فني
-
زن
36
علوم مهندسي
14309
روزانه
علوم رياضي و فني
-
زن
35
مهندسي اپتيک و ليزر
14310
روزانه
علوم رياضي و فني
استان خراسان رضوي- دانشکده کشاورزي و دامپروري تربت جام
مرد
زن
6
علوم و مهندسي آب
13559
روزانه
علوم رياضي و فني
مرد
زن
23
مهندسي عمران
13560
روزانه
علوم رياضي و فني
مرد
زن
20
مهندسي کامپيوتر
13561
روزانه
علوم رياضي و فني
مرد
زن
22
مهندسي مکانيک
13562
روزانه
علوم رياضي و فني
مرد
زن
17
علوم و مهندسي آب
13563
نوبت دوم
علوم رياضي و فني
مرد
زن
27
مهندسي عمران
13564
نوبت دوم
علوم رياضي و فني
مرد
زن
20
مهندسي کامپيوتر
13565
نوبت دوم
علوم رياضي و فني
مرد
زن
24
مهندسي مکانيک
13566
نوبت دوم
علوم رياضي و فني
 
مرد
زن
12
علوم دامي
13568
روزانه
علوم تجربي
 
مرد
زن
7
علوم و مهندسي باغباني
13569
روزانه
علوم تجربي
 
مرد
زن
17
علوم دامي
13574
نوبت دوم
علوم تجربي
 
مرد
زن
15
علوم و مهندسي باغباني
13575
نوبت دوم
علوم تجربي
استان هرمزگان - دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان کيش)
 
مرد
زن
10
مهندسي کامپيوتر
21632
پرديس خودگردان
علوم رياضي و فني
.
مرد
زن
30
مهندسي صنايع
29417
پرديس خودگردان
علوم رياضي و فني
مرد
زن
20
حقوق
20695
پرديس خودگردان
علوم انساني
 
مرد
زن
30
مديريت مالي
29416
پرديس خودگردان
علوم انساني
 
مرد
زن
30
مديريت صنعتي
29418
پرديس خودگردان
علوم انساني
 
مرد
زن
6
طراحي صنعتي
20696
پرديس خودگردان
هنـر


استاناردبيل - مؤسسهغيرانتفاعيمغان - پارسآباد
ظرفيت پذيرش
عنوان رشته
کد رشته محل
گروه آزمايشي
60
مهندسيعمران
11215
علوم رياضي و فني
60
مهندسيکامپيوتر
11216
علوم رياضي و فني
100
کاردانيفنيعمران
11217
علوم رياضي و فني
100
کاردانيمعماري
11218
علوم رياضي و فني
60
حسابداري
11219
علوم انساني
استانسيستانو بلوچستان - مؤسسهغيرانتفاعيپرتو - زاهدان
60
مهندسيشهرسازي
15972
علوم رياضي و فني
60
مهندسيمعماري
15973
علوم رياضي و فني
استانسمنان - مؤسسهغيرانتفاعيرشددانشسمنان
60
مهندسيشهرسازي
15574
علوم رياضي و فني
58
مهندسيعمران
15575
علوم رياضي و فني
100
مهندسيکامپيوتر
15576
علوم رياضي و فني
41
مهندسيمعماري
15577
علوم رياضي و فني
60
مهندسيمکانيک
15578
علوم رياضي و فني
100
کاردانيفنيعمران
15579
علوم رياضي و فني
100
کاردانيمعماري
15580
علوم رياضي و فني
استانکردستان - مؤسسهغيرانتفاعيتوسعهدانش - سنندج
60
مهندسيشهرسازي
17428
علوم رياضي و فني
60
مهندسيشيمي
17429
علوم رياضي و فني
 
ادامهاستانکردستان - مؤسسهغيرانتفاعيتوسعهدانش - سنندج
ظرفيت پذيرش
عنوان رشته
کد رشته محل
گروه آزمايشي
60
مهندسيعمران
17430
علوم رياضي و فني
60
مهندسيکامپيوتر
17431
علوم رياضي و فني
60
مهندسيمعماري
17432
علوم رياضي و فني
50
کاردانيارتباطاتوفناورياطلاعات
17433
علوم رياضي و فني
50
کاردانيفنيعمران
17534
علوم رياضي و فني
50
کاردانيفنيمکانيک
17435
علوم رياضي و فني
استانگلستان - مؤسسهغيرانتفاعيلقمانحکيم - آققلاگلستان
20
علومومهندسيآب
18794
علوم رياضي و فني
60
مهندسيبرق
18795
علوم رياضي و فني
60
مهندسيشهرسازي
18796
علوم رياضي و فني
60
مهندسيصنايع
18797
علوم رياضي و فني
60
مهندسيعمران
18798
علوم رياضي و فني
60
مهندسيکامپيوتر
18799
علوم رياضي و فني
60
مهندسيمديريتپروژه
18800
علوم رياضي و فني
60
مهندسيمعماري
18801
علوم رياضي و فني
100
کاردانيفنيعمران
18802
علوم رياضي و فني
60
حسابداري
18803
علوم انساني
استانمازندران - مؤسسهغيرانتفاعيسبزآمل
60
مهندسيمعماري
20154
علوم رياضي و فني
59
حسابداري
20156
علوم انساني
58
روان‌شناسي
20157
علوم انساني


روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.