شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني در آزمون سراسري سال 1398

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سال گذشته 259 هزار و 386 داوطلب گروه آزمايشي علوم انساني در جلسۀ آزمون سراسري حضور داشتند. در اين گروه، بجز دروس ادبيات تخصصي، فلسفه و تاريخ و جغرافيا، در تمامي دروس، تعدادي از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند؛ در اين ميان، درس اقتصاد، با 649 داوطلبي که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، وضعيت بهتري نسبت به ساير دروس اين گروه آزمايشي دارد.
  از سوي ديگر، تعداد قابل توجهي از داوطلبان به کمتر از 10 درصد سؤال‌هاي هر درس پاسخ صحيح داده‌اند؛ براي مثال، در درس زبان و ادبيات فارسي عمومي، تعداد 163 هزار و 699 داوطلب به کمتر از 10 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند؛ به عبارت ديگر، بيش از 11/63 درصد داوطلبان، دانش و آمادگي لازم را براي پاسخگويي به سؤال‌هاي اين درس نداشته‌اند.
مي‌خواهيم بگوييم که در آزمون سراسري سال گذشته، هيچ داوطلبي نمي‌توانست بر اساس شانس و اقبال نتيجه بگيرد؛ زيرا از يک سو، تعدادي از داوطلبان با آمادگي کامل در اين آزمون علمي شرکت جسته‌اند، و از سوي ديگر، نحوۀ طرح سؤال به گونه‌اي بوده است که داوطلباني که دانش و آمادگي لازم را نداشته‌اند، به تعداد اندکي از سؤال‌ها پاسخ صحيح داده و حتي تعدادي از  اين داوطلبان، پس از اعمال محاسبات، درصد منفي کسب کرده‌اند.
پس به هيچ وجه نمي‌توان به سؤال‌هاي آزمون سراسري در يک درس (حتي درس­هاي عمومي) به طور اتفاقي پاسخ داد و درصد خوب يا مثبتي نيز در آن درس کسب کرد. به همين دليل، اگر اين روزها در درسي آمادگي نداريد، بايد در همين زمان باقي مانده، به مطالعه مبحث يا مباحثي از آن درس بپردازيد تا بتوانيد به تعدادي از سؤال‌هاي آن درس پاسخ دهيد.
     آمار ارايه شده در جدول‌ها، همچنين تاييدي است بر اينکه کنکور، يک مسابقه است و قرار نيست که شما به همه سؤال‌هاي آن پاسخ صحيح بدهيد، بلکه لازم است که در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتري داشته باشيد، و اين امر، بدون دقت و هوشمندي در پاسخگويي به سؤال‌ها به دست نخواهد آمد.
ذکر اين نکته مهم است که ميانگين ذکر شده هر سال، يکسان نيست؛ براي مثال، در سال 98 ميانگين پاسخگويي به درس معارف اسلامي 3/15 درصد، و در سال 97 در همين درس ميانگين پاسخگويي 5/13 درصد، و در سال 94، 16 درصد بوده است؛ در ضمن، تاثير مثبت سوابق تحصيلي يک داوطلب نيز  محاسبه مي‌شود (30 درصد تاثير مثبت سوابق تحصيلي داوطلب در آزمون کتبي نهايي سال دوازدهم براي نظام 3-3-6، و 25 درصد تاثير مثبت سوابق تحصيلي داوطلب در آزمون کتبي نهايي سال سوم  متوسطه و 5 درصد تاثير مثبت آزمون کتبي نهايي پيش‌دانشگاهي براي داوطلبان نظام ترمي واحدي / سالي واحدي محاسبه مي‌شود)؛ يعني، امکان دارد که داوطلبي در آزمون سراسري درصدهاي مطلوبي کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصيلي خوبي داشته باشد و سوابق تحصيلي، در پذيرش نهايي او به صورت مثبت مؤثر واقع شود.
 
تعداد و ميانگين نمرات حاضران در جلسه آزمون سراسري سال  1398 گروه آزمايشي علوم  انساني
محدوده
ادبيات
عربي
معارف
زبان عمومي
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
18
-32.6
9
-33.0
6
-33.3
9
-32.4
از 30- تا 1/20-
826
-23.4
270
-23.3
357
-23.3
331
-23.5
از 20- تا 1/10-
10843
-13.3
3636
-13.1
5081
-13.3
3482
-13.3
از 10- تا 1/0-
57134
-4.2
34430
-3.5
32776
-3.9
35995
-3.1
صفر يا سفيد
18882
0.0
31680
0.0
19552
0.0
151231
0.0
از 1/0 تا 9/9
75996
5.1
81812
5.3
68361
5.4
43024
4.6
از 10 تا 9/19
44959
14.3
53807
14.1
51347
14.3
11935
13.9
از 20 تا 9/29
27537
24.0
27979
23.9
34739
24.1
5868
23.9
از 30 تا 9/39
11943
34.1
11662
34.2
17790
34.3
2677
34.2
از 40 تا 9/49
6512
44.0
6853
44.1
12882
44.3
1977
44.4
از 50 تا 9/59
2753
54.1
3171
54.3
7224
54.4
1202
54.6
از 60 تا 9/69
1308
63.8
2083
64.3
5099
64.2
886
64.4
از 70 تا 9/79
482
74.0
1097
74.4
2598
74.2
447
74.7
از 80 تا 9/89
167
83.6
664
84.0
1257
83.9
253
84.4
از 90 تا 9/99
24
92.6
201
93.2
287
92.8
58
93.8
100 درصد
2
100.0
32
100.0
30
100.0
11
100.0
کل
259386
8.7
259386
11.0
259386
15.3
259386
2.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محدوده
رياضي
اقتصاد
ادبيات فارسي تخصصي
زبان عربي تخصصي
تاريخ و جغرافيا
علوم اجتماعي
فلسفه و منطق
روان‌شناسي
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
تعداد
ميانگين نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
41
-33.1
105
-32.9
4
-31.9
34
-33.2
4
-33.0
29
-33.0
11
-32.7
23
-32.6
از 30- تا 1/20-
329
-25.0
731
-24.2
219
-24.0
219
-25.0
187
-23.8
413
-24.8
452
-23.1
358
-24.8
از 20- تا 1/10-
3737
-14.2
4891
-14.0
4417
-13.6
3005
-14.4
3921
-13.6
5315
-14.4
7017
-13.2
4404
-14.3
از 10- تا 1/0-
41410
-3.5
28693
-4.2
49991
-3.5
35729
-3.8
31996
-3.8
44574
-4.0
64561
-3.6
23404
-4.5
صفر يا سفيد
97904
0.0
62999
0.0
37055
0.0
60762
0.0
20332
0.0
55411
0.0
56095
0.0
22621
0.0
از 1/0 تا 9/9
66280
4.8
44168
5.5
80133
4.7
64976
5.0
68829
5.0
57414
4.9
81373
4.8
45319
5.2
از 10 تا 9/19
28436
13.3
33442
14.0
48503
13.8
49659
13.6
63321
14.2
40055
13.7
29552
13.9
49773
14.0
از 20 تا 9/29
9716
23.8
28612
23.9
21814
23.7
22812
23.5
38436
23.9
22645
23.7
11640
23.7
39610
23.9
از 30 تا 9/39
4477
34.0
16169
34.4
9368
33.8
10259
33.7
18581
33.9
12832
33.8
4186
34.1
27900
34.0
از 40 تا 9/49
2735
44.0
14319
44.1
4346
43.9
5596
43.7
8163
43.7
8329
43.8
2321
44.2
21193
43.9
از 50 تا 9/59
1879
54.1
8536
54.2
2145
53.9
3082
53.6
3424
53.8
5284
53.9
1123
54.3
13792
53.8
از 60 تا 9/69
1137
64.1
7152
64.0
920
63.7
1836
63.7
1467
63.8
3690
63.8
710
64.1
7730
63.6
از 70 تا 9/79
733
74.1
4337
74.3
381
73.5
877
73.5
574
73.7
2016
73.7
258
74.1
2687
73.1
از 80 تا 9/89
428
84.3
3119
83.5
82
83.3
452
83.3
143
83.6
1071
83.6
79
83.7
538
82.4
از 90 تا 9/99
110
93.2
1464
92.2
8
92.2
73
93.2
8
93.4
243
92.9
8
92.0
33
91.7
100 درصد
34
100.0
649
100.0
0
0.0
15
100.0
0
0.0
65
100.0
0
1
100.0
کل
259386
4.9
259386
15.7
259386
7.9
259386
9.0
259386
12.7
259386
10.4
259386
4.3
259386
19.5
 
 
 
 
 
 
 
 
نفرات برتر گروه آزمايشي علوم انساني چه درصدهايي آورده‌اند؟
زماني عده‌اي معتقد بودند که گروه آزمايشي علوم انساني، گروه ساده‌اي است و مي‌توان بدون تلاش  و مطالعه سخت در آن موفق شد؛ اما نتايج رتبه‌هاي برتر چند سال اخير بيانگر آن است که در گروه آزمايشي علوم انساني نيز، همانند ساير گروه‌هاي آزمايشي، داوطلبان بسيار توانمندي هستند که رقابت با آنها نياز به مطالعه دقيق و آمادگي علمي و روحي کامل دارد.
آنچه مهم است، اين است که ميانگين داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسري، به طور نسبي يکسان است؛ به عبارت ديگر، داوطلبان برتر، براي موفقيت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش مي­کنند.
البته در اين ميان، معدود داوطلباني هستند که در يک درس درصد خوبي کسب نکرده‌اند. اين افراد به احتمال قوي در ساير درس‌ها نمره بسيار بالايي کسب کرده‌اند؛ براي مثال، داوطلبي که در درس رياضي 4/13 درصدکسب کرده است، بي‌شک، در ساير درس‌هاي عمومي و اختصاصي، درصد بالايي کسب کرده که توانسته است جزو نفرات برتر کشوري گروه آزمايشي علوم انساني باشد.  
در جدول زير، درصدهاي 199 نفر اول (کمتر از 200) کشوري گروه آزمايشي علوم انساني در تمامي دروس آزمون سراسري ارايه شده است. همچنين در هر درس، بهترين و بدترين درصد در بين 199 نفر اول آمده است. توجه داشته باشيد که اين آمار، براي آزمون سراسري سال 1398 است و ميانگين ذکر شده در هر سال تغيير مي‌کند.
 
تعداد، ميانگين ، کمترين و بيشترين درصد داوطلبان گروه آزمايشي علوم  انساني  در آزمون سراسري سال 1398  داراي رتبه کشوري کمتر  از 200
محدوده
ادبيات
عربي
معارف
زبان عمومي
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر يا سفيد
 
 
 
 
0
0
0
0
 
 
 
 
0
0.0
0.0
0.0
از 1/0 تا 9/9
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
 
0
0.0
0.0
0.0
از 10 تا 9/19
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
5
10.7
12.0
14.7
از 20 تا 9/29
0
0.0
0.0
0.0
1
25.4
25.4
25.4
0
0.0
0.0
0.0
9
21.4
24.5
29.4
از 30 تا 9/39
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
17
32.0
35.7
38.7
از 40 تا 9/49
1
49.4
49.4
49.4
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
19
41.4
46.0
49.4
از 50 تا 9/59
8
50.7
55.2
58.7
1
54.7
54.7
54.7
1
56.0
56.0
56.0
36
50.7
55.3
58.7
از 60 تا 9/69
38
62.7
67.0
69.4
7
62.7
67.7
69.4
6
62.7
67.4
69.4
41
60.0
65.2
69.4
از 70 تا 9/79
70
70.7
75.1
78.7
25
70.7
75.6
78.7
21
70.7
75.8
78.7
36
70.7
74.7
78.7
از 80 تا 9/89
65
80.0
84.5
89.4
84
80.0
85.9
89.4
78
80.0
85.9
89.4
26
80.0
84.2
89.4
از 90 تا 9/99
15
90.7
93.4
96.0
66
90.7
93.7
96.0
82
90.7
93.3
96.0
7
90.7
93.6
94.7
100 درصد
2
100.0
100.0
100.0
15
100.0
100.0
100.0
11
100.0
100.0
100.0
3
100.0
100.0
100.0
کل
199
49.4
77.3
100.0
199
25.4
87.1
100.0
199
56.0
87.9
100.0
199
10.7
61.6
100.0
 
محدوده
رياضي
اقتصاد
ادبيات فارسي تخصصي
زبان عربي تخصصي
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر يا سفيد
0.0
0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
از 10 تا 9/19
14.7
1
13.4
13.4
13.4
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
از 20 تا 9/29
29.4
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
از 30 تا 9/39
38.7
1
35.0
35.0
35.0
2
31.2
34.5
37.8
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
از 40 تا 9/49
49.4
2
43.4
45.1
46.7
1
42.3
42.3
42.3
0
0.0
0.0
0.0
2
40.0
44.2
از 50 تا 9/59
58.7
12
50.0
53.9
58.4
3
51.2
54.1
55.6
12
50.0
56.3
58.9
6
51.7
54.2
از 60 تا 9/69
69.4
25
60.0
65.0
68.4
12
60.0
65.0
68.9
31
61.2
65.6
68.9
14
60.0
64.8
از 70 تا 9/79
78.7
55
70.0
74.4
78.4
26
71.2
75.3
77.8
92
70.0
74.2
78.9
51
70.0
74.0
از 80 تا 9/89
89.4
75
80.0
84.5
88.4
48
80.0
83.9
86.7
57
80.0
83.6
88.9
88
80.0
84.4
از 90 تا 9/99
94.7
25
90.0
93.1
95.0
56
91.2
91.9
93.4
7
91.2
92.3
95.6
31
90.0
93.5
100 درصد
100.0
3
100.0
100.0
100.0
51
100.0
100.0
100.0
0
0.0
0.0
0.0
7
100.0
100.0
کل
100.0
199
13.4
77.7
100.0
199
31.2
86.9
100.0
199
50.0
75.1
95.6
199
40.0
81.0
 
 
محدوده
تاريخ و جغرافيا
علوم اجتماعي
فلسفه و منطق
روان‌شناسي
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
بيشترين درصد
تعداد
کمترين درصد
ميانگين
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
0
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر يا سفيد
 
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
0.0
1
3.4
3.4
3.4
1
5.0
5.0
5.0
0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
از 10 تا 9/19
0.0
1
11.2
11.2
11.2
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
از 20 تا 9/29
0.0
3
20.0
24.5
27.8
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
از 30 تا 9/39
0.0
5
32.3
35.8
38.9
0
0.0
0.0
0.0
1
33.4
33.4
33.4
3
30.0
32.2
از 40 تا 9/49
48.4
10
44.5
46.8
48.9
1
45.0
45.0
45.0
12
40.0
45.7
49.4
3
46.7
47.8
از 50 تا 9/59
58.4
24
50.0
55.2
58.9
2
50.0
54.2
58.4
15
50.7
55.3
58.7
26
51.7
56.2
از 60 تا 9/69
68.4
47
60.0
64.7
68.9
14
61.7
66.0
68.4
65
60.0
65.6
69.4
58
60.0
64.4
از 70 تا 9/79
78.4
65
70.0
75.0
78.9
28
70.0
74.0
78.4
69
70.7
75.6
78.7
72
70.0
73.8
از 80 تا 9/89
88.4
37
80.0
83.8
88.9
79
80.0
85.0
88.4
31
80.0
84.6
89.4
36
80.0
82.6
از 90 تا 9/99
95.0
6
91.2
93.2
96.7
51
90.0
93.3
95.0
6
90.7
92.5
94.7
1
93.4
93.4
100 درصد
100.0
0
0.0
0.0
0.0
23
100.0
100.0
100.0
 
0
0
0
 
0
0
کل
100.0
199
3.4
68.5
96.7
199
5.0
85.1
100.0
199
33.4
70.7
94.7
199
30.0
69.4

 

  اعداد اعشاري در ستون محدوده برعکس است مثلاً 90 تا 99/9 درست است در صورت نياز به نسخه PDF مراجعه شود

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش وابسته به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.